Huyện Kỳ Anh hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2017

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, từ ngày 24 đến ngày 30/8/2017, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo các xã Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra.
 
Tình huống Đảng ủy xã Kỳ Phong chỉ đạo chuyển từ thời bình sang thời chiến  

Các cuộc diễn tập gồm 03 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã năm 2017 ở huyện Kỳ Anh cho thấy các giai đoạn diễn tập, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền cấp xã được thể hiện rõ nét qua nhận định, đánh giá tình hình địch, ta và đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời trong từng giai đoạn.

 
Thực binh đánh địch đổ bộ tại xã Kỳ Phong  

Tuy vậy, quá trình diễn tập cũng bộc lộ một số hạn chế như: Sự chỉ đạo và tổ chức điều hành trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập ở một số địa phương có lúc chưa được quan tâm đúng mức; một số cán bộ chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong chỉ đạo chuẩn bị diễn tập; khả năng phân tích, dự báo tình hình còn hạn chế nên một số văn kiện chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi. Trong thực binh, một số tình huống xử lý chưa tốt… Những vấn đề này cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang các địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhìn chung, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2017 ở huyện Kỳ Anh diễn ra đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ở cơ sở, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Trần Mạnh Hải - Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Kỳ Anh

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1079955
Bạn là người truy cập thứ : 1079955