Các đảng uỷ trực thuộc

I.    

 

 

 

 

 

 

  

    
    ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
     Địa chỉ:
     Điện thoại: 039 3855533; Fax: 03903857899

      Các đồng chí Lãnh đạo gồm:

        1. Đ/c: Trần Thế Dũng, TUV, Bí Thư Đảng uỷ;

        2. Đ/c: Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực;

        3. Đ/c: Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư;

      

 

 II.

 

 

 

 

     

 

 

     ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
     Địa chỉ:
     Điện thoại: 03903698282; Fax: 039 3698286

     Các đồng chí Lãnh đạo gồm:

         1. Đ/c: Trần Văn Kỳ, UV BTV, Bí Thư;

         2. Đ/c: Hà Thị Việt Ánh, Phó Bí thư;

         3. Lê Xuân Từ, Phó Bí thư

        

 

 III.

 

 

 

 

 

 

 

     ĐẢNG UỶ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
     Địa chỉ:
     Điện thoại: 039 3881116; Fax: 039 3856937

     Các đồng chí Lãnh đạo gồm:

         1. Đ/c: Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng

         2. Đ/c:  Nguyễn Đình Dương, Chính uỷ

         3. Đ/c: Nguyễn Huy Thông, Phó chỉ huy trưởng

        4. Đ/c: Lê Ngọc Hương, Phó chỉ huy trưởng

 IV.     

 

 

 

              

 

    

 

 


     ĐẢNG UỶ CÔNG AN
     Địa chỉ:

     Điện thoại: 039 3888228; Fax: 039 3888503

     Các đồng chí Lãnh đạo gồm:

         1. Đ/c: Lê Văn Sao, Giám đốc

         2. Đ/c: Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc

         3. Đ/c: Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc

        4. Đ/c: Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc

        5. Đ/c: Đậu Quang Huy, Phó Giám đốc

        6. Đ/c: Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc

        7. Đ/c Võ Trọng Hùng, Phó Giám đốc

    

 V.

 

 

 

 

 

   

 

 

  ĐẢNG UỶ BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH
     Địa chỉ:

     Điện thoại: 039 3693038; Fax: 039 3693451, 3892650

     Các đồng chí Lãnh đạo gồm:

         1. Đ/c: Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng

         2. Đ/c: Phạm Nam Long, Phó Chỉ huy trưởng

         3. Đ/c: Trần Ngọc Thanh, Phó Chỉ huy trưởng

         4. Đ/c:Vó Đình Hà, Chánh Văn phòng

  VI.

 

 

 

 

   

 

 

    ĐẢNG UỶ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI           
     Địa chỉ:

     Điện thoại: 039 3855606; Fax: 039 3855606

     Các đồng chí Lãnh đạo gồm:

         1. Đ/c: Dương Tất Thắng, Tổng Giám đốc

         2. Đ/c: Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng giám đốc

         3. Đ/c: Trương Hữu Trung, Phó Tổng giám đốc

        4. Đ/c:Nguyễn Thị Hà, Phó Tổng giám đốc

        5. Đ/c Võ Văn Lưu, Phó Tổng giám đốc

 

 

 VII.

 

 

 

 

 

    

 

 

     ĐẢNG UỶ ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
     Địa chỉ:

     Điện thoại: 039 3885157; Fax: 039 3885224

     Các đồng chí Lãnh đạo gồm:

         1. Đ/c: Nguyễn Đình Thọ, Hiệu trưởng

         2. Đ/c: Cao Thành Lê, Phó Hiệu trưởng

         3. Đ/c: Lê Thị Hường, Phó Hiệu trưởng

        4. Đ/c:Nguyễn Xuân Sơn, Phó Hiệu trưởng

     
Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1079925
Bạn là người truy cập thứ : 1079925