Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm cơ bản

Phân loại cơ quan

Danh bạ điện thoại
Nguyễn Đình Hải - Bí thư Thị ủy
 • Đơn vị công tác: Thường trực Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 0913.029.573
 • Email: nguyendinhhai.thuka@hatinh.dcs.vn
Dương Thanh Hòa - Phó Bí thư Thường trực
 • Đơn vị công tác: Thường trực Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 0989.847.416
 • Email: duongthanhhoa.thuka@hatinh.dcs.vn
Nguyễn Anh Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức
 • Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 0962.818.889
 • Email: nguyenanhngoc.thuka@hatinh.dcs.vn
Lê Văn Tập - Phó Trưởng Ban
 • Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 0988.304.999
 • Email: levantap.thuka@hatinh.dcs.vn
Thiều Quang Quế - Phó Trưởng Ban
 • Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 0989.856.558
 • Email: thieuquangque.thuka@hatinh.dcs.vn
Trần Thị Huyền - Chủ nhiệm UBKT
 • Đơn vị công tác: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 0916.604.723
 • Email: tranthihuyen.thuka@hatinh.dcs.vn
Lê Thị Cẩm Vân - Phó Chủ nhiệm UBKT
 • Đơn vị công tác: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 01653.535.869
 • Email: lethicamvan.thuka@hatinh.dcs.vn
Hồ Thị Hà Giang - Ủy viên UBKT
 • Đơn vị công tác: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 0988.988.622
 • Email: hothihagiang.thuka@hatinh.dcs.vn
Trần Nam Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo
 • Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393
 • Điện thoại di động: 0912.591.526
 • Email: trannamphong.thuka@hatinh.dcs.vn
Phan Văn Quang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
 • Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Thị ủy
 • Điện thoại cơ quan: 0393.
 • Điện thoại di động: 0988.000.038
 • Email: phanvanquang.thuka@hatinh.dcs.vn