Can Lộc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Sáng ngày 21/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Theo báo cáo tổng kết, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, đại bộ phận cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, có phương án cụ thể, lựa chọn tiêu chuẩn, đối tượng, chức danh, lựa chọn đơn vị để bố trí cho phù hợp tình hình thực tế. Từ năm 1998 đến nay có 485 cán bộ được đào tạo về chuyên môn (đại học: 394, thạc sĩ: 16); đào tạo về lý luận chính trị: 776 người; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 1.751. Toàn huyện hiện có 2.758 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó trình độ đại học và trên đại học: 1.953; cao đẳng và trung cấp: 806; cử nhân và cao cấp chính trị: 49, trung cấp chính trị: 507. Tổng số người hoạt động cấp xã, cấp thôn, xóm và những người hưởng phụ cấp là 1.401 người.  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định công tác cán bộ là một trong ba mũi trọng tâm, khâu đột phá. Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Huyện Can Lộc chủ trương sáp nhập thôn xóm, khối phố có dưới 100 hộ dân, theo đó đã sáp nhập và giảm được 69 thôn, xóm, giảm gần 690 cán bộ thôn, xóm, đồng thời quy hoạch lại các cơ sở văn hóa, tập trung đầu tư thiết chế văn hóa thôn, xóm phù hợp hơn. Việc thực hiện thí điểm bí thư chi bộ đồng thời là khối, xóm trưởng ở một số địa phương bước đầu phát huy hiệu quả. Huyện còn có chủ trương sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội, cấp huyện từ 17 xuống chỉ còn 12 tổ chức hội; ở cơ sở, sáp nhập các hội: Người mù, Chữ thập đỏ, Nạn nhân chất độc da cam, Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành Hội Chữ thập đỏ, bảo trợ xã hội và người khuyết tật; sáp nhập Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức.

Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng quy hoạch cán bộ ở cấp cơ sở còn thấp; một số cán bộ được luân chuyển còn chậm tiếp cận với công việc, thụ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Phát hiện, đánh giá cán bộ qua các phong trào vẫn còn hạn chế; nhiều địa phương hẫng hụt nguồn cán bộ.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống trính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ; định kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch gắn quy hoạch với đào tạo bồi dưỡng cán bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong các khâu giới thiệu ứng cử; thực hiện tốt chính sách cán bộ, gắn với bố trí, sử dụng và nâng cao chất lượng cán bộ. Quan tâm công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp; nghiêm túc thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ theo quy định không phải là người địa phương. Tiếp tục chỉ đạo sáp nhập một số tổ chức hội. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, xác định cơ cấu cán bộ, công chức, chức danh cho từng vị trí việc làm từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng sát với từng chức danh và phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Quan tâm đào tạo, phát hiện, đưa vào quy hoạch nguồn cán bộ ở cơ sở.

Võ Quang Đạt - Văn phòng Huyện ủy Can Lộc

Video
THỐNG KÊ
Tổng số lượt truy cập: 1080033
Bạn là người truy cập thứ : 1080033