TÌM KIẾM VĂN BẢN

Chương trình
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
CTr Chương trình công tác tháng 7 năm 2022
Ctr Chương trình công tác tháng 6 năm 2022
CTr Chương trình công tác tháng 5 năm 2022
CTr Chương trình công tác tháng 4 năm 2022
CTr Chương trình công tác tháng 3 năm 2022
CTr Chương trình công tác tháng 02 năm 2022
Ctr Chương trình công tác tháng 01 năm 2022
CTr Chương trình công tác tháng 12 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 11 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 10 năm 2021
CTrCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 8 năm 2021
06-CTr/TU Chương trình số 06-CTr/TU: Của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
CTr Chương trình công tác tháng 7 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 6 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 4 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 3 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 02 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 1 năm 2021
CTr Chương trình công tác tháng 12 năm 2020
CTr Chương trình công tác tháng 11 năm 2020
CTrCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2020
CTr Chương trình công tác tháng 9 năm 2020
CTrCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2020