TÌM KIẾM VĂN BẢN

Chương trình
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
CTr Chương trình công tác tháng 6 năm 2024
CTr Chương trình công tác tháng 5 năm 2024
CTr Chương trình công tác tháng 4 năm 2024
CTr Chương trình công tác tháng 3 năm 2024
34-CTr/TU Chương trình số 34-CTr/TU: Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lƣợng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
33-CTr/TU Chương trình số 33-CTr/TU: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nƣớc ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
CTr Chương trình công tác tháng 2 năm 2024
CTr Chương trình công tác tháng 01 năm 2024
CTr Chương trình công tác tháng 12 năm 2023
CTr Chương trình công tác tháng 11 năm 2023
Ctr Chương trình công tác tháng 10 năm 2023
CTr Chương trình công tác tháng 9 năm 2023
CTr Chương trình công tác tháng 8 năm 2023
29-CTr/TU Chương trình số 29-CTr/TU: Thực hiện ghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
CTr Chương trình công tác tháng 7 năm 2023
CTr Chương trình công tác tháng 6 năm 2023
CTr Chương trình công tác tháng 5 năm 2023
CTr Chương trình công tác tháng 4 năm 2023
CTr Chương trình công tác tháng 3 năm 2023
25-CTr/TU Chương trình số 25-CTr/TU: Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
26-CTr/TU Chương trình số 26-CTr/TU: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
24-CTr/TU Chương trình số 24-CTr/TU: Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
CTr Chương trình công tác tháng 02 năm 2023
23-CTr/TU Chương trình 23-CTr/TU: Công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023
CTr Chương trình công tác tháng 01 năm 2023