TÌM KIẾM VĂN BẢN

Chương trình
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
CTrCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019
CTrCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
CTr Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
CTrCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2019
CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2019
CTCT Chương trình công tác tháng 5 năm 2019
CTr Chương trình công tác tháng 4 năm 2019
CTr Chương trình công tác tháng 03 năm 2019
CTCT Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
CTCT Chương trình công tháng 01 năm 2019
CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
LCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
739 - CTr/TU Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
740 - CTr/TU Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
555-CTr/TU Chương trình hành động: Thực hiện Chỉ thị số 12 - CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
540 - CTr/TU Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
147 -CTr/TU Chương trình Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016
52-MH/TU Chương trình Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo Mời họp số 52 - MH/TU, ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1456 - CTr/TU Chương trình Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015
1443 - CTr/TU Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2015