TÌM KIẾM VĂN BẢN

Chương trình
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
CTCT Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
LCT Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 9 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
CTCT Chương trình công tác tháng 4 năm 2018
739 - CTr/TU Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
740 - CTr/TU Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
555-CTr/TU Chương trình hành động: Thực hiện Chỉ thị số 12 - CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
540 - CTr/TU Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
147 -CTr/TU Chương trình Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2016
52-MH/TU Chương trình Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo Mời họp số 52 - MH/TU, ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1456 - CTr/TU Chương trình Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015
1443 - CTr/TU Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2015
1427-CTr/TU Chương trình trọng tâm công tác Cải cách Tư pháp năm 2015 và những năm tiếp theo
1392-CTr/TU Chương trình hành động Thực hiện Kết luận số 103-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1351 - CTr/TU Chương trình hành động Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1347 - CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
961 - CTr/TU Chương trình số 961-CTr/TU, nagfy 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
962 - CTr/TU Chương trình số 962-CTr/TU, ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”
963 - CTr/TU Chương trình số 963-CTr/TU, ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”
964 - CTr/TU Chương trình số 964-CTr/TU, ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”
811 - CTr/TU Chương trình hành động số 811-CTr/TU, ngày 04/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
500 - CTr/TU Chương trình số 500 - CTr/TU, ngày 15/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng giữa Tỉnh ủy Hà Tĩnh với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam