Trần Thế Dũng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Đình Hà

TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Minh Đức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenminhduc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.367

Lê Thanh Hải

Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: lethanhhai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.318.128

Dương Kim Thạch

Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: duongkimthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0944.497.779

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng Phòng ĐT - CSCB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenthanhlambct@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.254.168

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Trưởng Phòng BVCTNB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenthithanhhong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.138.826

Phạm Quang Phú

Trưởng Phòng TCĐ - ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: phamquangphu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.294.636

Bùi Quang Dương

Trưởng Phòng TCCB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: buiquangduong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0941.089.899

Lê Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng TCĐ - ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: lehoangdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0989.651.536

Phùng Thị Hồng Phú

Phó Trưởng phòng TCĐ - ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: phungthihongphu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.048.678

Lê Xuân Toàn

Phó Trưởng phòng BVCTNB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: lexuantoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.477.268

Lê Thị Thu Lan

Phó Trưởng phòng TCCB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: lethithulan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.721123

Trần Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên Phòng ĐT - CS CB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: tranthianhtuyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.333.589

Hồ Xuân Kỳ

Chuyên viên Phòng TCĐ - ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: hoxuanky@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.917.487

Nguyễn Đức Toàn

Chuyên viên Phòng TCĐ - ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenductoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.250.386

Đặng Thị Thanh Xuân

Chuyên viên Phòng TCĐ - ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: dangthithanhxuan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0969.512.694

Trần Ngọc Hùng

Chuyên viên Phòng ĐT - CS CB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: tranngochung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0911.856.999

Nguyễn Viết Hải Đăng

Chuyên viên Phòng TCCB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenviethaidang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0935.893.333

Dương Thị Hương Giang

Chuyên viên Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: duongthihuonggiang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0963.959.345

Nguyễn Thị Hài

Cán sự Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenthihai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.306.297

Tô Thị Thu Hiền

Cán bộ Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: tothithuhien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.412.745

Trần Thị Khánh Huyền

Nhân viên Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0978.669.612