Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.039

Hoàng Đình Hà

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: hoangdinhha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.273.980

Nguyễn Minh Đức

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenminhduc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.367

Lê Thanh Hải

Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ và Tổng hợp

Email: lethanhhai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.318.128; 0983.182.125

Phạm Quang Phú

Trưởng Phòng TCĐ - ĐV

Email: phamquangphu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.294.636

Bùi Quang Dương

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Email: buiquangduong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0941.089.899

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Trưởng Phòng Đào tạo và CS cán bộ

Email: nguyenthithanhhong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.138.826

Dương Kim Thạch

Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên

Email: duongkimthach@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0944.497.779

Lê Hoàng Dũng

Phó Trưởng phòng Đào tạo và CS cán bộ

Email: lehoangdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0989.651.536

Phùng Thị Hồng Phú

Phó Trưởng phòng TCĐ - ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: phungthihongphu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.048.678

Lê Xuân Toàn

Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ và Tổng hợp

Email: lexuantoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.297.568

Lê Thị Thu Lan

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Email: lethithulan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.721123

Trần Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên Phòng Đào tạo và CS cán bộ

Email: tranthianhtuyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.333.589

Hồ Xuân Kỳ

Chuyên viên Phòng TCĐ - ĐV

Email: hoxuanky@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.976.525

Nguyễn Đức Toàn

Chuyên viên Phòng TCĐ - ĐV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Email: nguyenductoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.250.386

Đặng Thị Thanh Xuân

Chuyên viên Phòng TCĐ - Đảng viên

Email: dangthithanhxuan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0969.512.694

Trần Ngọc Hùng

Chuyên viên Phòng Đào tạo và CS cán bộ

Email: tranngochung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0911.856.999

Dương Thị Hương Giang

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

Email: duongthihuonggiang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0963.959.345

Nguyễn Thị Hài

Chuyên viên Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ và Tổng hợp

Email: nguyenthihai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.306.297

Trần Thị Khánh Huyền

Chuyên viên Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ và Tổng hợp

Email:

Điện thoại:

Di động: 0978.669.612

Trần Bảo Ngọc

Chuyên viên Phòng ĐT-CS cán bộ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0974.166.182

Nguyễn Quốc Anh

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.309.478