TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
02-HD/TU Hướng dẫn số 02-HD/TU: Thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”
01-HD/TU Hướng dẫn số 01-HD/TU: Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh
25-HD/BTCTW Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW: một số nôi dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
16-HD/VPTW Hướng dẫn số 16-HD/VPTW: ghi biên bản các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các cuộc họp đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương
169-HD/BTGTW Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW: Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
03-HD/TW Hướng dẫn số 03-HD/TW: Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
62-HD/VPTW Hướng dẫn số 62-HD/VPTW: Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp
02-HD/BTCTU Hướng dẫn số 02 - HD/BTCTU: Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.
36-HD/VPTW Hướng dẫn số 36-HD/VPTW: Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
HD Hướng dẫn ôn thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 môn kiến thức chung
HD Hướng dẫn ôn thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 môn Tiếng Anh
hd Hướng dẫn ôn thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 môn thi Tin học Văn phòng
11-HD/BTGTU Hướng dẫn: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
04-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
130-HD/BTGTW Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chỉ tịch Hồ Chí Minh
26-HD/BTCTW Hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
30 - HD/BDVTW Hướng dẫn số 30 - HD/BDVTW, ngày 10/02/2014 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI)
42-HD/BTGTU Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU, ngày 11/9/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về thực hiện chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
43-HD/BTGTU Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU, ngày 11/9/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Thực hiện “Chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”
40 - HD/BTGTU Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 10/9/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) và Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
41-HD/BTGTU Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 28/8/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tổ chức Lễ chào cờ vào ngày thứ hai tuần đầu tháng
07-HD/BDVTU Hướng dẫn số 07-HD/BDVTU, ngày 20/6/2012 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.
02-HD/TW Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện việc chất vấn trong Đảng tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương
36 -HD/BTGTU Hướng dẫn số 36 -HD/BTGTW, ngày 15/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị
37-HD/BTGTU Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU, ngày 11/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia; công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2012