TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị Quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU: Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
10-NQ/TU Nghị quyết số 10-NQ/TU: Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
08-NQ/TU Nghị quyết số 08-NQ/TU: Về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
09-NQ/TU Nghị quyết số 09-NQ/TU: Về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
06-NQ/TU Nghị quyết số 06-NQ/TU: Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo
05-NQ/TU Nghị quyết số 05-NQ/TU: Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
02-NQ/TU Nghị quyết 02-NQ/TU: Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; các nội dung trình Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
784/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết số 784/NQ-UBTVQH14: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016- 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
11-NQ/TU Nghị quyết số 11-NQ/TU: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới
01 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; các chủ trương theo nội dung các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
01 - NQ/ĐH Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 18/10/2015 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
10 - NQ/TU Nghị quyết số 10 - NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo
39-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
09 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo
08 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015
37-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
32-NQ/TW Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
30-NQ/TW Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
719/2014/UBTBQH13 Nghị quyết số 719/2014/UBTBQH13, ngày 06/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện khoản 2điều 2 Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
718/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, ngày 02/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Về ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
07 - NQ/TU Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/12/2013 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 19 (KHÓA XVII) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014
29-NQ/TW Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
21-NQ/TW Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
20-NQ/TW Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
19-NQ/TW Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại