TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị Quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
18 - NQ/TU Nghị quyết số 18 - NQ/TU: Về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới
45-NQ/TW Nghị quyết số 45-NQ/TW: về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
43-NQ/TW Nghị quyết số 43-NQ/TW: về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
42-NQ/TW Nghị quyết số 42-NQ/TW: về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
16-NQ/TU Nghị quyết số 16-NQ/TU: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
15-NQ/TU Nghị quyết số 15-NQ/TU: về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đến năm 2030 và những năm tiếp theo
36-NQ/TW Nghị quyết số 36-NQ/TW: Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
13-NQ/TU Nghị quyết số 13-NQ/TU: Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU: Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
10-NQ/TU Nghị quyết số 10-NQ/TU: Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
08-NQ/TU Nghị quyết số 08-NQ/TU: Về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
09-NQ/TU Nghị quyết số 09-NQ/TU: Về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
06-NQ/TU Nghị quyết số 06-NQ/TU: Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo
05-NQ/TU Nghị quyết số 05-NQ/TU: Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
02-NQ/TU Nghị quyết 02-NQ/TU: Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; các nội dung trình Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
784/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết số 784/NQ-UBTVQH14: về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016- 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
11-NQ/TU Nghị quyết số 11-NQ/TU: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới
01 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; các chủ trương theo nội dung các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
01 - NQ/ĐH Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 18/10/2015 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
10 - NQ/TU Nghị quyết số 10 - NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo
39-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
09 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo
08 - NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015
37-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
32-NQ/TW Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý