Chiều ngày 02/5/2024, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Các giải pháp phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới”.

Người cao tuổi là lực lượng quan trọng dẫn dắt con cháu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin trân trọng giới thiệu bài viết "Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội cần quan tâm đến việc củng cố, nâng cao chất lượng của lực lượng làm công tác giám sát phản biện xã hội.

Sáng ngày 27/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và thực hành dân vận “Dân vận kém việc gì cũng kém. Dân vận khéo việc gì cũng thành công!”. Hệ thống chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hành dân vận phải xây dựng được đội ngũ cán bộ dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ thật thà nhúng tay vào việc” (1).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt”. Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam, với bề dày 90 năm hình thành và phát triển, vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước và trên trường quốc tế. Thành quả Hội có được như ngày hôm nay là nhờ có đội ngũ cán bộ tận tâm, hết mình cống hiến cho sự tiến bộ của phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng giới.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng lực lượng cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, xây dựng hệ thống mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vững mạnh và đại đoàn kết dân tộc là nền tảng để thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trương Thị Mai nhấn mạnh điều này tại hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 là năm “Dân vận khéo”.

Một trong những biểu hiện của sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chỉ ra là "ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp".

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lắng nghe-một kỹ năng tưởng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng làm được. Thực tế không ít người, nhất là một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện chủ quan, duy ý chí, phớt lờ trước những đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống, của người dân; cực đoan, bảo thủ không chịu lắng nghe cả những lời nói phải, đánh mất đi sự sáng suốt cần thiết…

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Nhiệm vụ này càng được đề cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, một trong những điểm mới được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu ra là: “Quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

Những ngày đầu Tháng Thanh niên năm 2017, khi tuổi trẻ cả nước sục sôi, nhiệt huyết tham gia rất nhiều hoạt động, phần việc có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu rộng, thì trên "diễn đàn" của một số trang mạng tiếng Việt đặt ở nước ngoài, lại cố tình tung ra nhiều bài viết phủ nhận vai trò, vị trí của tuổi trẻ Việt Nam. Trên "cơ sở" nhào nặn các ví dụ nhỏ lẻ, chắp vá, các bài viết này hồ đồ đưa ra những kết luận hết sức phản động, bịa đặt, không đúng với thực tiễn ở nước ta.

Quán triệt sâu sắc tinh thần các văn kiện của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, những năm qua, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Từ đó, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, tham mưu của các cơ quan dân vận, của đội ngũ cán bộ dân vận có chuyển biến tích cực.

Chiều 11-10, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”; “Nước ta là nước dân chủ… Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân".

Sáng 27/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh quan điểm này trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chiều 18/7, tại Hà Nội.