Hà Văn Hùng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.883.999

Trần Minh Phương

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email: tranminhphuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.072.526

Lê Văn Khánh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email: levankhanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0906.273.268

Nguyễn Thành Đồng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Phan Thị Mai Linh

Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản

Email: phanthimailinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0985.342.345; 0911.641.222

Nguyễn Thái Hà

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản

Email: nguyenthaiha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0945.245.077; 0968.844.597

Trần Thị Tố Uyên

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản

Email: tranthitotuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0974.400.879

Đặng Thị Giang

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản

Email: dangthigiang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0948.599.899

Hoàng Văn Thanh

Giám đốc Trung tâm TTCTTG

Email: hoangvanthanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0918.132.268

Nguyễn Ngọc Hà

Phó Giám đốc Trung tâm TTCTTG

Email: nguyenngocha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.107.188

Phạm Viết Phượng

Chuyên viên Trung tâm TTCTTG

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.775.499

Nguyễn Xuân Hải

Cán bộ Trung tâm TTCTTG

Email:

Điện thoại:

Di động: 0913.029.585

Lê Thị Vân

Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng

Email: lethivan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.347.433

Đặng Hữu Trình

Phó Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng

Email: danghuutrinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0942.948.338

Nguyễn Hải Xuân Hằng

Chuyên viên Phòng LLCT&LSĐ

Email: nguyenhaixuanhang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0988.688.544; 0916.018.757

Nguyễn Thị Thanh Lý

Chuyên viên Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng

Email: nguyenthithanhly@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0917.035669

Trần Đình Hưng

Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn hóa

Email: trandinhhung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.328.109

Võ Thị Hồng Thắm

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn hóa

Email: vothihongtham@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0975.650.572; 0911.658.333

Lê Ngọc Vỹ

Chuyên viên Phòng LLCT&LSĐ

Email: lengocvy@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.439.234; 0973.386.830

Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn hóa

Email: nguyenhuyhoang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0919.668385

Trần Mạnh Hùng

Trưởng phòng Tổng hợp

Email: tranmanhhung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0917.271.975

Trần Thị Thường

Phó Trưởng phòng Tổng hợp

Email: tranthithuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.916

Dương Thị Tuyết

Phó Trưởng phòng Tổng hợp

Email: duongthituyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.221

Lưu Thị Thu Hương

Chuyên viên Văn phòng

Email: luuthithuhuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0986.722.324

Nguyễn Thị Thoan

Cán bộ Phòng Tổng hợp

Email:

Điện thoại:

Di động: 0911.826.799

Cù Thị Hà

Cán bộ Phòng Tổng hợp

Email:

Điện thoại:

Di động: 0911.316.969; 0976.043.547