Võ Hồng Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email: vohonghai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.039

Lê Văn Khánh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Email: levankhanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0906.273.268

Hoàng Văn Thanh

Giám đốc Trung tâm TTCTTG

Email: hoangvanthanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0918.132.268

Phan Thị Mai Linh

Trưởng phòng Tuyên truyền

Email: phanthimailinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0985.342.345; 0911.641.222

Lê Thị Vân

Trưởng phòng GDLLCT

Email: lethivan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.347.433

Nguyễn Hùng Sơn

Chánh Văn phòng Ban

Email: nguyenhungson@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.283

Trần Thị Thường

Phó Chánh Văn phòng ban

Email: tranthithuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.916

Dương Thị Tuyết

Phó Chánh Văn phòng - Kế toán

Email: duongthituyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.221

Trần Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng Khoa giáo

Email: tranmanhhung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0917.271.975

Đặng Hữu Trình

Phó Trưởng phòng Khoa giáo

Email: danghuutrinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0942.948.338

Nguyễn Thái Hà

Phó Trưởng phòng VHVN

Email: nguyenthaiha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0945.245.077; 0968.844.597

Nguyễn Ngọc Hà

Phó Giám đốc Trung tâm

Email: nguyenngocha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.107.188

Trần Đình Hưng

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền

Email: trandinhhung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.328.109

Trần Thị Tố Uyên

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền

Email: tranthitotuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0974.400.879

Đặng Thị Giang

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền

Email: dangthigiang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0948.599.899

Võ Thị Hồng Thắm

Chuyên viên Phòng Khoa giáo

Email: vothihongtham@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0975.650.572; 0911.658.333

Nguyễn Hải Xuân Hằng

Chuyên viên Phòng LLCT&LSĐ

Email: nguyenhaixuanhang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0988.688.544; 0916.018.757

Lê Ngọc Vỹ

Chuyên viên Phòng LLCT&LSĐ

Email: lengocvy@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.439.234; 0973.386.830

Lưu Thị Thu Hương

Chuyên viên Văn phòng

Email: luuthithuhuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0986.722.324

Phạm Viết Phượng

Chuyên viên Văn phòng

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.775.499

Nguyễn Xuân Hải

Cán bộ Trung tâm

Email:

Điện thoại:

Di động: 0913.029.585

Cù Thị Hà

Cán bộ Trung tâm

Email:

Điện thoại:

Di động: 0911.316.969; 0976.043.547