Nguyễn Thanh Điện

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenthanhdien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.179.888

Trần Đình Thuyên

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: trandinhthuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912077069

Nguyễn Trọng Thường

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyentrongthuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.768.458

Nguyễn Thị Như Ngọc

Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: nguyenthinhungoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0972.743338

Lâm Ngọc Dũng

Trưởng phòng Tổng hợp

Email: lamngocdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.415.438

Nguyễn Thị An Thanh

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenthianthanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.378209

Phan Thanh Hoài

Phó Trưởng Phòng Tài chính

Email: phanthanhhoai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0936.477738

Trần Thị Khánh Huyền

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: tranthikhanhhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0936567676

Dương Thị Thu Trang

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

Email: duongthithutrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.067.899

Hồ Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: hothianhtuyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Xuân Hoàng

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

Email: tranxuanhoang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Ngọc Bảo

Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: dangngocbao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0972.612.688

Nguyễn Thị Cảnh

Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0943.859997

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0944.901.848

Nguyễn Đình Tường

Chuyên viên Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: nguyendinhtuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0948.464.668

Đặng Quốc Việt

Trưởng Phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: dangquocviet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294633

Lê Văn Thái

Hàm Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: levanthai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0942.158568

Nguyễn Quốc Hạnh

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenquochanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Xuân Linh

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenxuanlinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.123777

Phan Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: phanthibichngoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.264091

Võ Tá Thành

Chuyên viên Phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: votathanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0941.226.669

Phùng Thị Thanh Thảo

Chuyên viên Phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: phungthanhthao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.877.685

Nguyễn Minh Đức

Chuyên viên Phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenminhduccntt@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.200

Đào Thị Quỳnh Hoa

Trưởng phòng Tài chính - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: daothiquynhhoa@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.182.180

Nguyễn Đức Trường

Trưởng Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenductruong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.326637

Đoàn Thanh Hải

Phó Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: doanthanhhai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.947.899

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên Phòng Tài chính

Email: nguyenthihuyentrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0973.041.988

Lê Thị Kim Anh

Cán bộ Phòng Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.659.997

Phan Thị Thuỷ

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0908.282555

Lê Văn Hoàn

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: levanhoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.547678

Đặng Thế Đồng

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hồ Hồng Thắm

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0947.177444; 0943.321168

Trịnh Thúc Tuân

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0988.316690

Đào Khánh Hòa

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.668.333

Nguyễn Xuân Linh

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0989.973676

Nguyễn Văn Thắng

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0982.957.659

Trần Thị Tuyết

Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.854274

Nguyễn Hoài Nam

Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: nguyenhoainam@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.533.627

Đặng Thị Quỳnh Hoa

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0945.567.557

Phan Thị Mơ

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.619.798

Trương Thị Thu

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.437.367

Nguyễn Thị Thoan

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0911.826.799

Trần Thị Như Quỳnh

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0913.106.268

Đào Thanh Lâm

Chuyên viên Phòng Tài chính

Email: daothanhlam@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.598.249; 0962.647.899

Nguyễn Hồng Ngọc

Chuyên viên Phòng Tài chính

Email: nguyenhongngoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.957.165

Phan Thanh Hoài

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.418.066

Lê Quang Nam

Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0917.685.868

Đặng Thái Quang

Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0904.447.677; 0914.480.559

Trần Mạnh Khoa

Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0903.494.779

Nguyễn Huy Tuấn

Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.041.189