Hà Văn Hùng Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.883.999

Trần Đình Thuyên Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: trandinhthuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912077069

Dương Đức Thành Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: duongducthanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.146

Trần Minh Phương Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: tranminhphuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.072.526

Nguyễn Trọng Thường Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyentrongthuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.768.458

Nguyễn Thị Như Ngọc Phó phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenthinhungoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0972.743338

Nguyễn Thị An Thanh Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenthianthanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.378209

Phan Thanh Hoài Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: phanthanhhoai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0904.181960

Trần Thị Khánh Huyền Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: tranthikhanhhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0936567676

Dương Thị Thu Trang Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: duongthithutrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.067.899

Hồ Thị Ánh Tuyết Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: hothianhtuyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đặng Ngọc Bảo Phó Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: dangngocbao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0972.612.688

Nguyễn Thị Cảnh Phó Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0943.859997

Nguyễn Thị Hà Cán bộ Phòng Hành chính - Tiếp dân - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0944.901.848

Đặng Thị Cảnh Cán bộ Phòng Hành chính - Tiếp dân - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0948.070.085

Nguyễn Đình Tường Chuyên viên Phòng Hành chính - Tiếp dân - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyendinhtuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0948.464.668

Đặng Quốc Việt Trưởng Phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: dangquocviet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294633

Lê Văn Thái Hàm Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: levanthai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0942.158568

Nguyễn Quốc Hạnh Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenquochanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Xuân Linh Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenxuanlinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.123777

Phan Thị Bích Ngọc Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: phanthibichngoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.264091

Võ Tá Thành Chuyên viên Phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: votathanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0941.226.669

Phùng Thị Thanh Thảo Chuyên viên Phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: phungthanhthao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.877.685

Nguyễn Minh Đức Chuyên viên Phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenminhduccntt@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.200

Đào Thị Quỳnh Hoa Trưởng phòng Tài chính - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: daothiquynhhoa@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.182.180

Nguyễn Đức Trường Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenductruong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.326637

Đoàn Thanh Hải Phó Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: doanthanhhai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.947.899

Nguyễn Thị Huyền Trang Kế toán

Email: nguyenthihuyentrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0973.041.988

Lê Thị Kim Anh Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.659.997

Phan Thị Thuỷ Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0908.282555

Lê Văn Hoàn Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: levanhoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.547678

Đặng Văn Sơn Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0904.267279

Đặng Thế Đồng Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Hồ Hồng Thắm Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0947.177444; 0943.321168

Trịnh Thúc Tuân Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0988.316690

Nguyễn Thị Hà

Email:

Điện thoại:

Di động: 0943.302856

Nguyễn Xuân Linh Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0989.973676

Nguyễn Văn Thắng Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0982.957.659

Trần Thị Tuyết Cán bộ Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.854274

Nguyễn Thị Thanh Trưởng phòng Lưu trữ - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenthithanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.699.029; 0962.874568

Nguyễn Hoài Nam Phó Trưởng phòng Lưu trữ - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenhoainam@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.533.627

Đặng Thị Quỳnh Hoa Cán bộ Phòng Lưu trữ - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0945.567.557

Phan Thị Mơ Cán bộ Phòng Lưu trữ - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.619.798