Nguyễn Thanh Điện

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng

Email: nguyenthanhdien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.179.888

Trần Đình Thuyên

Phó Chánh Văn phòng Thường trực

Email: trandinhthuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912077069

Nguyễn Trọng Thường

Phó Chánh Văn phòng, Thư ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Email: nguyentrongthuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.768.458

Hồ Đức Diệu

Phó Chánh Văn phòng

Email: hoducdieu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.454.108; 0946.225.879

Lâm Ngọc Dũng

Trưởng phòng Tổng hợp

Email: lamngocdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.415.438

Đào Thị Quỳnh Hoa

Trưởng phòng Tài chính

Email: daothiquynhhoa@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.182.180

Nguyễn Thị Như Ngọc

Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: nguyenthinhungoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0972.743338

Nguyễn Đức Trường

Trưởng Phòng Quản trị

Email: nguyenductruong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.326637

Đặng Quốc Việt

Trưởng Phòng Cơ yếu - CNTT

Email: dangquocviet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294633

Lê Văn Thái

Hàm Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

Email: levanthai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0942.158568

Đặng Ngọc Bảo

Phó Trưởng phòng Tổng hợp

Email: dangngocbao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0972.612.688

Trần Xuân Hoàng

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

Email: tranxuanhoang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Dương Thị Thu Trang

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

Email: duongthithutrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.067.899

Trần Hậu Quang

Phó Trưởng phòng Tổng hợp

Email: tranhauquang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914086488

Phan Thanh Hoài

Phó Trưởng Phòng Tài chính

Email: phanthanhhoai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0936.477738

Nguyễn Thị Cảnh

Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0943.859997

Nguyễn Hoài Nam

Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: nguyenhoainam@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.533.627

Đoàn Thanh Hải

Phó Trưởng phòng Quản trị

Email: doanthanhhai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.947.899

Nguyễn Quốc Hạnh

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

Email: nguyenquochanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Xuân Linh

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

Email: nguyenxuanlinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.123777

Phan Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

Email: phanthibichngoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.264091

Nguyễn Thị An Thanh

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Email: nguyenthianthanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.378209

Trần Thị Khánh Huyền

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy

Email: tranthikhanhhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0936567676

Hồ Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Email: hothianhtuyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đào Thanh Lâm

Chuyên viên Phòng Tài chính

Email: daothanhlam@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.598.249; 0962.647.899

Nguyễn Hồng Ngọc

Chuyên viên Phòng Tài chính

Email: nguyenhongngoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.957.165

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên Phòng Tài chính

Email: nguyenthihuyentrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0973.041.988

Lê Thị Kim Anh

Cán bộ Phòng Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.659.997

Đặng Thị Quỳnh Hoa

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0945.567.557

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0944.901.848

Nguyễn Đình Tường

Chuyên viên Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: nguyendinhtuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0948.464.668

Phan Thị Mơ

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.619.798

Trần Thị Như Quỳnh

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0913.106.268

Trương Thị Thu

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.437.367

Nguyễn Thị Thoan

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0911.826.799

Võ Tá Thành

Cán bộ Phòng Cơ yếu - CNTT

Email: votathanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0941.226.669

Phùng Thị Thanh Thảo

Cán bộ Phòng Cơ yếu - CNTT

Email: phungthanhthao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.877.685

Nguyễn Minh Đức

Cán bộ Phòng Cơ yếu - CNTT

Email: nguyenminhduccntt@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.200

Nguyễn Thị Lê

Chuyên viên Phòng Quản trị

Email: nguyenthile@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0918.474827

Phan Thị Thuỷ

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0908.282555

Trần Thị Tuyết

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.854274

Lê Văn Hoàn

Cán bộ Phòng Quản trị

Email: levanhoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.547678

Nguyễn Văn Thắng

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0982.957.659

Nguyễn Xuân Linh

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0989.973676

Đặng Thái Quang

Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0904.447.677; 0914.480.559

Phan Thanh Hoài

Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.418.066

Trịnh Thúc Tuân

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0988.316690

Hồ Hồng Thắm

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0947.177444; 0943.321168

Đặng Thế Đồng

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Công Trình

Cán bộ Phòng Quản trị

Email: nguyencongtrinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.636.109