Phan Duy Vĩnh

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Trọng Thường

Phó Chánh Văn phòng, Thư ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Email: nguyentrongthuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.768.458

Hồ Đức Diệu

Phó Chánh Văn phòng

Email: hoducdieu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.454.108; 0946.225.879

Nguyễn Thị Như Ngọc

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: nguyenthinhungoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0972.743338

Phạm Hùng Cường

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Email: phamhungcuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.253269

Đào Thị Quỳnh Hoa

Trưởng phòng Tài chính

Email: daothiquynhhoa@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.182.180

Lâm Ngọc Dũng

Trưởng phòng Tổng hợp

Email: lamngocdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.415.438

Đoàn Thanh Hải

Trường phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: doanthanhhai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.947.899

Nguyễn Đức Trường

Trưởng Phòng Quản trị

Email: nguyenductruong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.326637

Đặng Quốc Việt

Trưởng Phòng Cơ yếu - CNTT

Email: dangquocviet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294633

Lê Văn Thái

Hàm Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

Email: levanthai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0942.158568

Đặng Ngọc Bảo

Phó Trưởng phòng Tổng hợp

Email: dangngocbao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0972.612.688

Trần Xuân Hoàng

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

Email: tranxuanhoang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Dương Thị Thu Trang

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp

Email: duongthithutrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.067.899

Trần Hậu Quang

Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: tranhauquang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914086488

Phan Thanh Hoài

Phó Trưởng Phòng Tài chính

Email: phanthanhhoai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0936.477738

Nguyễn Thị Cảnh

Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0943.859997

Nguyễn Hoài Nam

Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: nguyenhoainam@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.533.627

Dương Hạnh Đạt

Phó Trưởng phòng Quản trị

Email: duonghanhdatj@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Thị Lê

Phó Trưởng Phòng Quản trị

Email: nguyenthile@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0918.474827

Nguyễn Xuân Linh

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

Email: nguyenxuanlinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.123777

Phan Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT

Email: phanthibichngoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.264091

Nguyễn Thị An Thanh

Chuyên viên Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email: nguyenthianthanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.378209

Trần Thị Khánh Huyền

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Email: tranthikhanhhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0936567676

Hồ Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Email: hothianhtuyet@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Bùi Đức Dũng

Chuyên viên Phòng Tổng hợp

Email: buiducdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0335227775

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên Phòng Tài chính

Email: nguyenthihuyentrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0973.041.988

Lê Thị Kim Anh

Cán bộ Phòng Tài chính

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.659.997

Đặng Thị Quỳnh Hoa

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0945.567.557

Nguyễn Thị Hà

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0944.901.848

Phan Thị Mơ

Cán bộ Phòng Hành chính - Lưu trữ

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.619.798

Võ Tá Thành

Cán bộ Phòng Cơ yếu - CNTT

Email: votathanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0941.226.669

Phùng Thị Thanh Thảo

Cán bộ Phòng Cơ yếu - CNTT

Email: phungthanhthao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.877.685

Nguyễn Minh Đức

Cán bộ Phòng Cơ yếu - CNTT

Email: nguyenminhduccntt@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.200

Phan Thị Thuỷ

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0908.282555

Trần Thị Tuyết

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.854274

Lê Văn Hoàn

Cán bộ Phòng Quản trị

Email: levanhoan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.547678

Nguyễn Xuân Linh

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0989.973676

Đặng Thái Quang

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0904.447.677; 0914.480.559

Đào Khánh Hòa

Cán bộ Phòng Quản trị

Email:

Điện thoại:

Di động: 0912.668.333