TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
56-QĐ/TU Quyết định số 56-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
1391-QĐ/TU Quyết định số 1391-QĐ/TU: Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du
1339-QĐ/TU Quyết định số 1339-QĐ/TU: Kiện toàn Ban Tổ chức Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020
1235-QĐ/TU Quyết định số 1235-QĐ/TU: Công nhận kết quả xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019
1030-QĐ/TU Quyết định số 1030-QĐ/TU: Ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
946-QĐ/TU Quyết định số 946-QĐ/TU: Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên chuyên viên, ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2018
210-QĐ/VPTU Quyết định số 210/QĐ/VPTU: về việc sắp xếp lại các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
808-QĐ/TU Quyết định số 808-QĐ/TU: Phê duyệt chỉ tiêu nâng ngạch công chức chuyên viên lên chuyên viên chính và nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2018
806-QĐ/TU Quyết định số 806-QĐ/TU phê duyệt danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018
2094-QĐ/VPTW Quyết định số 2094-QĐ/VPTW: Về ban hành Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035
589 - QĐ/TU Quyết định: Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020
526-QĐ/TU Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017
516 -QĐ/TU Quyết định: Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
478-QĐ/TU Quyết định: Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
464 - QĐ/TU Quyết định: Thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016
465 - QĐ/TU Quyết định: Thành lập Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra, rà soát
422-QĐ/TU Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
420 -QĐ/TU Quyết định: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
412 - QĐ/TU Quyết định: Về việc công nhận điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017
400- QĐ/TU Quyết định: Về việc ủy quyền Người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh
385-QĐ/TU Quyết định: Về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
382-QĐ/TU Quyết định: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 06/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
372 - QĐ/TU Quyết định: Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
371-QĐ/TU Quyết định: Phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
370 - QĐ/TU Quyết định: kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang