TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
704-GM/TU Giấy mời số 704-GM/TU: Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chúc mừng một số cơ quan báo chí trên địa bàn.
1058-TB/TU Thông báo số 1058-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2024
703-GM/TU Giấy mời số 703-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2024.
03-KH/BCĐ Kế hoạch số 03-KH/BCĐ: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024)
698-MH/TU Mời họp số 698-MH/TU: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao ban với đồng chí phó bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác xây dựng Đảng.
2403-CV/TU Công văn số 2403-CV/TU: Về phổ biến nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
CTr Chương trình công tác tháng 6 năm 2024
880-QĐ/TU Quyết định số 880-QĐ/TU: Khen thưởng thành tích trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”
871-QĐ/TU Quyết định số 871-QĐ/TU: về việc thay đổi thành viên Ban Điều hành Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
29-QĐ/TU Quy định số 29-QĐ/TU: Về p quản lý cán bộ và bổ nhiệm,giới thiệu cán bộ ứng cử
02-HD/TU Hướng dẫn số 02-HD/TU: Thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”
874-QĐ/TU Quyết định số 874-QĐ/TU: thay đổi, bổ sung thành viên các Ban, Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
260 -KH/TU Kế hoạch số 260 -KH/TU: Thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành rung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
2392-CV/TU Công văn số 2392-CV/TU: Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư
259-KH/TU Kế hoạch số 259-KH/TU: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về “tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”
692-MH/TU Mời họp số 692-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.
690-GM/TU Giấy mời số 690-GM/TU: Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
688-GM/TU Giấy mời số 688-GM/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; vinh danh gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1031-TB/TU Thông báo số 1031-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2024
689-GM/TU Giấy mời số 689-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2024.
683-MH/TU Mời họp số 683-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. (Thay thế Giấy mời số 681-MH/TU, ngày 07/5/2024 của Tỉnh ủy)
681-MH/TU Mời họp số 681-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
136 - TB/BTCTU Thông báo số 136 - TB/BTCTU: Phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Ban
680-MH/TU Mời họp số 680-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.
679-MH/TU Mời họp số 679-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.