TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1105-CĐ/TU Công điện số 1105-CĐ/TU: Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
527-MH/TU Mời họp số 527-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
528-MH/TU Mời họp số 528-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cốt cán toàn tỉnh thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
529-MH/TU Mời họp số 529-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
530-MH/TU Mời họp số 530-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về một số nội dng công tác cán bộ
526-MH/TU Mời họp số 526-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
525-MH/TU Mời họp số 525-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
524-MH/TU Mời họp số 524-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp để soát xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
671-TB/TU Thông báo số 671-TB/TU: Về việc điều chỉnh lịch công tác
25 - MH/VPTU Mời họp triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
CTCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2018
521-GM/TU Giấy mời số 521-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về công tác đảm bảo an ninh trật tự; tình hình xây dựng nông thôn mới; việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
519-MH/TU Mời họp số 519-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
518-MH/TU Mời họp số 518-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.
654-TB/TU Thông báo số 654-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
517-MH/TU Mời họp số 517-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nghe báo cáo nội dung chi tiết chương trình Lễ kỷ niệm, Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và triển khai nhiệm vụ thời gian tới
515-MH/TU Mời họp số 515-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án sắp xếp, tinh giảm bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành Y tế Hà Tĩnh.
516-MH/TU Mời họp số 516-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm; triển khai thực hiện tháng cao điểm đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; nghe về Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030" theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020
66-QĐ/TW Quy định số 66-QĐ/TW: Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
2094-QĐ/VPTW Quyết định số 2094-QĐ/VPTW: Về ban hành Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035
36-HD/VPTW Hướng dẫn số 36-HD/VPTW: Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
648-TB/TU Thông báo số 648-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
24-MH/VPTU Mời họp số 24-MH/VPTU: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.
514-MH/TU Mời họp số 514-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.
513-MH/TU Mời họp số 513-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.