TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
771-MH/TU Mời họp số 771-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
11-NQ/TU Nghị quyết số 11-NQ/TU: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới
1030-QĐ/TU Quyết định số 1030-QĐ/TU: Ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
913-TB/TU Thông báo số 913-TB/TU: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
768-MH/TU Mời họp số 768-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
767-MH/TU Mời họp số 767-MH/TU: Các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp triển khai nhiệm vụ
912-TB/TU Thông báo số 912-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của Tỉnh ủy
759-MH/TU Mời họp số 759-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ
757-MH/TU Mời họp số 757-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số chính sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
CTrCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2019
755-MH/TU Mời họp số 755-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số cơ chế, chính sách trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
1600-CĐ/TU Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
754-MH/TU Mời họp 754-MH/TU: Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Phương án tổng thể sáp nhập xã và Phương án sắp xếp, bố trí cơ cấu, số lượng cán bộ các xã sau sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ.
752-MH/TU Mời họp số 752-MH/TU: Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị năm 2011; tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2016 đến nay của tỉnh.
750-MH/TU Mời họp số 750-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 6/2019
751-MH/TU Mời họp số 751-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình hoạt động của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã triển khai và đã có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giải pháp phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
750-MH/TU Mời họp số 750-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
177-KH/TU Kế hoạch số 177-KH/TU: Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI
749-MH/TU Mời họp số 749-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; nghe và cho ý kiến về nội dung Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
898-TB/TU Thông báo số 898-TB/TU: Về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy
741-MH/TU Mời họp số 741-MH/TU: Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với đại diện Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phân công, giới thiệu chuyên viên theo dõi địa bàn.
740-GM/TU Giấy mời số 740-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019
33-CT/TU Chỉ thị số 33-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
738-MH/TU Mời họp số 738-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban nội bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
736-MH/TU Mời họp số 736-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.