TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
995-MH/TU Mời họp số 995-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
994-MH/TU Mời họp số 994-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
993-MH/TU Mời họp số 993-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh về công tác cán bộ.
CTr Chương trình công tác tháng 5 năm 2020
988-MH/TU Mời họp số 988-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới; Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.
986-MH/TU Mời họp số 986-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và việc thực hiện ở cấp độ “nguy cơ thấp”, giải pháp đồng bộ thúc đẩy sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch; nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 677-TB/TU, ngày 20/7/2018 về sắp xếp các tổ chức hội quần chúng đặc thù và giao ban tuần.
987-MH/TU Mời họp số 987-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe các vướng mắc về đất đai liên quan đến thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giải pháp thực hiện thời gian tới.
17 -TB/BCĐ Thông báo số 17 -TB/BCĐ : về kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới
985-MH/TU Mời họp số 985-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
984-MH/TU Mời họp số 984-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
983-MH/TU Mời họp số 983-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
1247-TB/TU Thông báo số 1247-TB/TU: về bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của Tỉnh ủy
982-MH/TU Mời họp số 982-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe báo cáo các kịch bản tiếp tục ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo hai cấp độ: “nguy cơ” và “nguy cơ thấp”, phương án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
981-MH/TU Mời họp số 981-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
980-MH/TU Mời họp số 980-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
979-MH/TU Mời họp số 979-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực: Huyện ủy Can Lộc, Huyện ủy Thạch Hà, Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2192-CĐ/TU Công điện số 2192-CĐ/TU: Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
978-MH/TU Mời họp số 978-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp nghe kế hoạch, kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.
977-MH/TU Mời họp số 977-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 4 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; nghe và cho ý kiến về Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
125/TB-UBND Thông báo số 125/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa hè, ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
976-MH/TU Mời họp số 976-MH/TU: Thường trực Tiểu ban Tổ chức Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội.
1244-TB/TU Thông báo số 1244-TB/TU: Nội dung phiên tiếp dân định kỳ tháng 4/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
973-MH/TU Giấy mời số 973-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp nghe nội dung, phương pháp, cách tiến hành việc bồi thường các đối tượng hải sản tẩm ướp và sơ kết công tác tiếp dân Quý I năm 2020.
971-MH/TU Mời họp số 971-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp nghe dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung về phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025; bàn một số nội dung về công tác cán bộ và giao ban Thường trực Tỉnh ủy.
970-MH/TU: Mời họp số 970-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo phương án sàng lọc, lấy mẫu, cách ly và xử lý các tổ chức, cá nhân tập trung đông người tại một số giáo xứ trái quy định, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.