TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quy định
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
29-QĐ/TU Quy định số 29-QĐ/TU: Về p quản lý cán bộ và bổ nhiệm,giới thiệu cán bộ ứng cử
18-QĐ/TU Quy định số 18-QĐ/TU: Về quy trình xin ý kiến, xây dựng văn bản và tổ chức hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy
17-QĐ/TU Quy định số 17-QĐ/TU: Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ
99-QĐ/TW Quy định số 99-QĐ/TW: về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng
96-QĐ/TW Quy định số 96-QĐ/TW: Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị
50-QĐ/TW Quy định số 50-QĐ/TW: Về công tác quy hoạch cán bộ
46-QĐ/TW Quy định số 46-QĐ/TW: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quẩn ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
24-QĐ/TW Quy định số 24-QĐ/TW: Thi hành Điều lệ Đảng
127-QĐ/TW Quy định số 127-QĐ/TW: Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
66-QĐ/TW Quy định số 66-QĐ/TW: Về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
01-NQ/HĐTT Nội quy: Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
229 - QĐ/TU Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy
271-QĐ/TW Quy định chức năng,nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước
1072-QĐ/TU Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở
269-QĐ/TW Quy định về thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan đảng
263-QĐ/TW Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
39-QĐ/VPTW Quy định về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở,cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
220-QÐ/TW Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2014 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ
211-QÐ/TW Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 08/11/2013 về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
199-QÐ/TW Quy định số 199-QĐ/TW, ngày 23/9/2013 của Ban Bí thư về trao đổi, đối thoại lý luận chính trị
184-QÐ/TW Quy định số 184-QĐ/TW, ngày 10/4/2013 của Ban Bí thư về việc tổ chức đoàn viếng của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương tại các lễ tang
183-QÐ/TW Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương
181-QÐ/TW Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
173-QÐ/TW Quy định số 173-QĐ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng
170-QÐ/TW Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân