TÌM KIẾM VĂN BẢN

Nghị định
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
75/2012/NÐ-CP Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy chế chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
42/2012/NÐ-CP Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
57/2011/NÐ-CP Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
24/2010/NÐ-CP Nghị định quy định vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
20/2010/NÐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số
21/2010/NÐ-CP Nghị định về quản lý biên chế công chức
18/2010/NÐ-CP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
06/2010/NÐ-CP Nghị định Quy định những người là công chức
109/2009/NÐ-CP Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
102/2009/NÐ-CP Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
102/2009/NÐ-CP. nghị định số 102/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
92/2009/NÐ-CP Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
33/2009/NÐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung
101/2008/NÐ-CP Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc