Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã tiến hành các kỳ họp thứ 27 và 28. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp.

Ngày 25/12/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 26. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Ngày 03/11/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 25. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Ngày 18/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 24. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Ngày 19/4/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 23. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Ngày 07/3/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã tổ chức K họp thứ 22. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 07/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong thời gian tới”, năm 2022, Đảng bộ huyện Hương Sơn đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, hiệu quả với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chiều ngày 05/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Trịnh Thế Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 09/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 21. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Năm 2022, thực hiện kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Tĩnh đã tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trang bị những kiến thức về quy định, hướng dẫn đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở.

Ngày 10/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 20. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Ngày 07/10/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 19. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Ngày 30/8/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 18. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Trong 2 ngày 10 và 11-8-2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ thứ 18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ngày 29/6/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 15 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc tỉnh và 312 điểm cầu cấp cơ sở.

Ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố (BTVTU) trực thuộc Trung ương là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ họp của tỉnh ủy, thành ủy có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu tỉnh, thành phố, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy tỉnh, thành phố và của Trung ương; quyết định chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của cấp ủy tỉnh, thành phố; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp tỉnh, thành phố những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Trung ương và của cấp ủy cấp tỉnh, thành phố đối với địa phương; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

“Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng”. Vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ khó thành công nếu thiếu hoặc coi nhẹ hoạt động kiểm tra, giám sát. Thực tiễn chống tham nhũng vừa qua cho thấy sự cấp thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngày 27/5/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.