Ngày 29/6/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 15 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc tỉnh và 312 điểm cầu cấp cơ sở.

Ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố (BTVTU) trực thuộc Trung ương là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ họp của tỉnh ủy, thành ủy có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu tỉnh, thành phố, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy tỉnh, thành phố và của Trung ương; quyết định chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của cấp ủy tỉnh, thành phố; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp tỉnh, thành phố những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Trung ương và của cấp ủy cấp tỉnh, thành phố đối với địa phương; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

“Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng”. Vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ khó thành công nếu thiếu hoặc coi nhẹ hoạt động kiểm tra, giám sát. Thực tiễn chống tham nhũng vừa qua cho thấy sự cấp thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngày 27/5/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Trong hai ngày 19 và 20/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 14. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu các cấp nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chiều ngày 23/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp Kỳ thứ 11. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Vào những tháng cuối năm thường có nhiều đoàn cấp trên đến kiểm tra cấp dưới. Thời bao cấp, nhiều người dân và một bộ phận cán bộ, nhân viên cấp dưới cảm thấy ám ảnh khi nghe tin có đoàn kiểm tra cấp trên đến địa phương, cơ sở mình.

Hiện nay, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có chạy chức, chạy quyền đang diễn ra quyết liệt, không ngừng. Các lực lượng chủ công, “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép”, trong đó có ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp ủy càng phải rõ trách nhiệm, thẩm quyền – cơ sở để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Ngày 07/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp Kỳ thứ 10. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 10/9/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp Kỳ thứ 9. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Kỳ họp.

Từ ngày 6 đến 8-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ba tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 7. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 3 và thứ 4. Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau.

Sáng 8-12, Hội đồng khoa học Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Đề án: “Mô hình hợp nhất cơ quan UBKT Đảng và thanh tra Nhà nước trong điều kiện mới”. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề án chủ trì Hội thảo.

Vấn đề hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra (UBKT) của Đảng và cơ quan thanh tra của Nhà nước được đặt ra đã hơn 10 năm. Đề án số 01-ĐA/UBKTTW ngày 8-7-2009 của UBKT Trung ương về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 đã đề xuất: “UBKT các cấp do đại hội đảng cùng cấp bầu ra hoặc do cấp ủy bầu ra thì đều hợp nhất cơ quan UBKT với cơ quan thanh tra và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng”.