TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kế hoạch
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
03-KH/BCĐ Kế hoạch số 03-KH/BCĐ: Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024)
260 -KH/TU Kế hoạch số 260 -KH/TU: Thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành rung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
259-KH/TU Kế hoạch số 259-KH/TU: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về “tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”
231-KH/TU Kế hoạch số 231-KH/TU: Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, tặng quà và chúc tết một số đơn vị, địa phương năm 2024
229-KH/TU Kế hoạch số 229-KH/TU: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Trung ương; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
224-KH/TU Kế hoạch số 224-KH/TU: thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024
220-KH/TU Kế hoạch số 220-KH/TU: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII
201-KH/TU Kế hoạch số 201-KH/TU: Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
182-KH/TU Kế hoạch số 182-KH/TU: Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
179-KH/TU Kế hoạch số 179-KH/TU: Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XIII) “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
178-KH/TU Kế hoạch số 178-KH/TU: Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy
174-KH/TU Kế hoạch số 174-KH/TU: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thƣ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cƣờng và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
171-KH/TU Kế hoạch số 171-KH/TU: Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị
161-KH/TU Kế hoạch số 161-KH/TU: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ hính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ảng, hà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
160-KH/TU Kế hoạch số 160-KH/TU: Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh
158-KH/TU Kế hoạch số 158-KH/TU: Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/04/2018 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của ngƣời đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
157-KH/TU Kế hoạch số 157-KH/TU : Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
156-KH/TU Kế hoạch số 156-KH/TU: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đảng ủy Quân khu 4
152-KH/TU Kế hoạch số 152-KH/TU: Tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
155-KH/TU Kế hoạch số 155-KH/TU: Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
151-KH/TU Kế hoạch số 151-KH/TU: Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”
150 - KH/TU Kế hoạch số 150 - KH/TU: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
147-KH/TU Kế hoạch số 147-KH/TU: Tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023
142-KH/TU Kế hoạch số 142-KH/TU: Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
143-KH/TU Kế hoạch số 143-KH/TU: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới