Thời gian qua, tình trạng cán bộ né việc, né trách nhiệm diễn ra khá phổ biến ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế-xã hội đất nước, gây bức xúc trong xã hội.

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên hiện có 45 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (23 đảng bộ xã, thị trấn; 12 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp; 10 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp) với 364 chi bộ, gần 11 nghìn đảng viên.

Thành tích là kết quả tốt đẹp do sự cố gắng, nỗ lực mà đạt được. Thành tích đi liền với biểu dương, khen thưởng sẽ là động lực cho sự phát triển. Đáng tiếc hiện nay, “thành tích” (những yếu kém, tồn tại được che giấu ở những bản thành tích không thật thà) đã và đang bị một bộ phận cán bộ, đảng viên biến nó trở nên méo mó.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng là một trong những việc cần làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thời gian qua, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Với sự nỗ lực và cách làm hiệu quả, quyết liệt từ các cấp ủy Đảng cùng cả hệ thống chính trị, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn Đảng bộ Hà Tĩnh đã kết nạp 6.736 quần chúng ưu tú vào Đảng; nhờ đó, số lượng và chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên.

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ nhất).

Phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: Hết sức tránh tình trạng “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” để cảnh báo, phòng ngừa "căn bệnh" rất đáng lo ngại này trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây vừa là một biểu hiện, đồng thời là một trong những nguyên nhân dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Sáng 15-8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (gọi tắt là Quy định 04). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được khi tham gia và đóng góp vào các cơ chế, diễn đàn đa phương vài năm trở lại đây đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đồng thời là minh chứng cho nỗ lực triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại do Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với việc tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban tuyên giáo các cấp, các trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng khẳng định rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 3-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia (Hội thảo nhánh) với chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia nhánh 1 “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong giai đoạn mới".

Trong những năm trở lại đây, mạng xã hội đang ngày càng phát triển và trở thành một nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Tuy nhiên, mạng xã hội như “con dao hai lưỡi”, một mặt mang lại rất nhiều tiện ích cho con người, thúc đẩy sự phát triển trên nhiều lĩnh vực; mặc khác, với tính chất “mở”, mạng xã hội trở thành môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động tiến hành thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Điều này đặt ra không ít thách thức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ trương, đường lối của Đảng, thành quả của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên môi trường mạng xã hội là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Sáng 26-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh đã tập trung triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, đạt được những kết quả tích cực.

Ngày 18/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 24. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Ngày 15/7, tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Cụm Thi đua số 2 (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.