Quy định số144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144) nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện, trau dồi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những năm qua, trong khi đại đa số nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia phản biện xã hội với tinh thần xây dựng, giúp cho Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn, lãnh đạo và quản lý đất nước hiệu quả, thì vẫn có những đối tượng cố tình lợi dụng phản biện xã hội để tung ra những quan điểm, luận điệu phản động, sai trái, gây nhiễu loạn đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Không phải đến bây giờ Đảng ta mới đề ra các tiêu chuẩn, quy định về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên mà vấn đề này đã được đề cập, chỉ rõ và yêu cầu người cán bộ, đảng viên của Đảng phải thực hiện từ rất sớm, trong nhiều văn bản như: Tại Điều 1, Điều 2 của Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Ban Chấp hành Trung ương chỉ ra cụ thể tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.

Trước thời kỳ đổi mới, đất nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế-xã hội. Nguyên nhân căn bản được Đại hội VI đánh giá là do chúng ta rơi vào tình trạng máy móc, giáo điều. Đại hội VI đã mở ra thời kỳ mới, trên cơ sở trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng đã vận dụng linh hoạt để tiến hành công cuộc đổi mới.

Nhận diện và đấu tranh phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay là biện pháp quan trọng hàng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt chỉ rõ nội dung, âm mưu, thủ đoạn của chúng tập trung chống phá vào thời điểm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng là vấn đề cấp thiết hiện nay. Trên cơ sở đó xác định một số nhiệm vụ Quân đội tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Chiều 9-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chiều ngày 02/5/2024, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Các giải pháp phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới”.

Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối quan trọng và trực tiếp giữa Đảng và nhân dân. Hoạt động chính trị của chi bộ có ý nghĩa then chốt quyết định đến việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, các chi bộ ở huyện Đức Thọ nói riêng và trong toàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung đã sôi nổi tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư.

Điều lệ Đảng nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đồng thời, thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, đáp ứng vai trò lãnh đạo toàn diện thì mỗi cán bộ, đảng viên phải được quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc cơ bản nêu trên.

Chiều 1-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 70 điểm cầu trong cả nước.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã tiến hành các kỳ họp thứ 27 và 28. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 35 thị xã Kỳ Anh phối hợp với Thị đoàn Kỳ Anh tổ chức Tọa đàm Tuổi trẻ thị xã với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên nhân sinh ra chủ quan và suy thoái về tư tưởng chính trị, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đe dọa sự tồn vong của Đảng.

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên có 45 tổ chức cơ sở Đảng (23 đảng bộ xã, thị trấn; 22 đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc) với 10.894 đảng viên sinh hoạt tại 392 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua 15 năm thực hiện thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đợt sinh hoạt chính trị “Đảng ta thật là vĩ đại” được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả ở các chi bộ trên địa bàn Hà Tĩnh với hình thức phong phú, đa dạng, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Đợt sinh hoạt nhằm khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương và con người Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.