Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân từ huyện đến cơ sở. Qua đó, đã có nhiều ý kiến thiết thực góp ý xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh, phát triển của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, cấp tỉnh cũng như cấp huyện đến nay vẫn chưa tổ chức đối thoại với các đồng chí bí thư chi bộ. Theo chúng tôi, cấp ủy tỉnh, huyện cần tổ chức đối thoại với các bí thư chi bộ - những người làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ngày 05-11-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Ngày 30-10-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Ngày 01/11/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang bước vào giai đoạn tổ chức tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Thực tế cho thấy, việc tổng kết bao giờ cũng quan trọng, bởi đó thực sự là đợt rút kinh nghiệm sâu sắc sau một năm thực hiện kế hoạch công tác của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là người dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, vấn đề cấp bách hiện nay là phải tăng cường các giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước phải thực sự vì lợi ích của nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Những ngày gần đây, khi cả nước thực hiện các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thì trên một số mạng xã hội, các phần tử cơ hội về chính trị lại tiếp tục tán phát những bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu chế độ, phản đối chủ trương, đường lối của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Chúng cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại duy nhất cho dân tộc và nền dân chủ chân chính của nhân dân” v.v.. Tóm lại, họ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho một “lực lượng chính trị mới”.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ thường xuyên, cốt lõi để Đảng có đủ uy tín, đủ năng lực lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước. Đây là nguyên nhân của thành công.

Ngày 29-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Vũ Đức Nam, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Toạ đàm.

Công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhu cầu được thông tin và tiếp cận thông tin của người dân luôn được chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương chú trọng. Đặc biệt, sự phát triển của internet đem lại những lợi ích to lớn cho người dân và góp phần quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển.

Thời gian qua, công tác triển khai học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, tại một số hội nghị, tình trạng báo cáo viên đọc bài giảng, người nghe thiếu tập trung, làm việc riêng như lướt điện thoại, nói chuyện riêng, ra vào thiếu trật tự… làm ảnh hưởng đến chất lượng truyền đạt và tiếp thu các nội dung. Dù là vấn đề đã được phản ánh và đề cập khá nhiều song gần đây, một số hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cơ sở vẫn còn gây nhiều băn khoăn về cách tổ chức, chất lượng, hiệu quả học tập của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ xã Phú Gia huyện Hương Khê có 329 đảng viên, chiếm 6,1% dân số toàn xã, sinh hoạt tại 15 chi bộ (03 chi bộ trường học, 12 chi bộ nông thôn).Trong những năm qua, cùng với tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Phú Gia không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Thanh niên là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Mất cảnh giác, thiếu tỉnh táo sẽ dẫn tới bệnh quan liêu, xa dân, bè phái và lợi ích nhóm; sẽ dẫn đến tham những, tụt hậu; sẽ là cơ hội cho nội xâm...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976) yêu cầu: “Đảng viên và tổ chức đảng phải là người gương mẫu nhất trong việc chấp hành mọi quyết định của Nhà nước”[1]. Đảng “bắt buộc các tổ chức đảng và đảng viên tôn trọng quyền hạn, trách nhiệm và các chế độ của cơ quan nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quyết định của Nhà nước, coi đó là kỷ luật của Đảng”[2]. Từ Đại hội VII (1991) đến Đại hội IX (2001), Điều lệ Đảng đều thể hiện quan điểm Đảng “hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, nhưng chưa khẳng định đó là một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Đến Đại hội X năm 2006, nhận thức của Đảng về vấn đề Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật có bước phát triển mới. Từ thực tiễn xây dựng Ðảng qua quá trình đổi mới, Đảng rút ra bài học kinh nghiệm: “Phải xây dựng hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo của Ðảng ở các ngành, các cấp. Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị”[3]. Điều lệ Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua xác định: “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”[4] là một trong các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng.

Hà Huy Tập và Đại hội lần thứ nhất của Đảng

Chiều 12/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sáng 3/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân và Giám đốc Sở TT&TT Phan Tấn Linh cùng chủ trì họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và triển khai công tác báo chí tháng 11. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Chiều 19/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 để thông cáo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.