Đảng bộ xã Phú Gia huyện Hương Khê có 329 đảng viên, chiếm 6,1% dân số toàn xã, sinh hoạt tại 15 chi bộ (03 chi bộ trường học, 12 chi bộ nông thôn).Trong những năm qua, cùng với tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Phú Gia không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Thanh niên là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Mất cảnh giác, thiếu tỉnh táo sẽ dẫn tới bệnh quan liêu, xa dân, bè phái và lợi ích nhóm; sẽ dẫn đến tham những, tụt hậu; sẽ là cơ hội cho nội xâm...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976) yêu cầu: “Đảng viên và tổ chức đảng phải là người gương mẫu nhất trong việc chấp hành mọi quyết định của Nhà nước”[1]. Đảng “bắt buộc các tổ chức đảng và đảng viên tôn trọng quyền hạn, trách nhiệm và các chế độ của cơ quan nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quyết định của Nhà nước, coi đó là kỷ luật của Đảng”[2]. Từ Đại hội VII (1991) đến Đại hội IX (2001), Điều lệ Đảng đều thể hiện quan điểm Đảng “hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”, nhưng chưa khẳng định đó là một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng. Đến Đại hội X năm 2006, nhận thức của Đảng về vấn đề Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật có bước phát triển mới. Từ thực tiễn xây dựng Ðảng qua quá trình đổi mới, Đảng rút ra bài học kinh nghiệm: “Phải xây dựng hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo của Ðảng ở các ngành, các cấp. Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị”[3]. Điều lệ Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua xác định: “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”[4] là một trong các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng.

Hà Huy Tập và Đại hội lần thứ nhất của Đảng

Chiều 12/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sáng 3/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân và Giám đốc Sở TT&TT Phan Tấn Linh cùng chủ trì họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và triển khai công tác báo chí tháng 11. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Chiều 19/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 để thông cáo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 30/9, tại TP Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào) tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/2/1930, là bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta. Với đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng phù hợp với thực tiễn, Đảng đã trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp. Xô Viết Nghệ Tĩnh là tên gọi phong trào đấu tranh của công nhân - nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong những năm 1930 - 1931. Trải qua 85 năm, nhìn lại phong trào Xô Viết chúng ta càng nhận thức rõ hơn ảnh hưởng của nó và những bài học kinh nghiệm đối với cách mạng Việt Nam.

Sáng 7/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhằm soát xét công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trước hết nói về Đảng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Sáng 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự; đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

“Báo cáo không trung thực” là biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận diện rất rõ tệ nạn này và điểm mặt, chỉ tên như “giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm”, “kê khai tài sản không trung thực”, “mắc bệnh thành tích”, “chạy thành tích”, "chạy danh hiệu”, “quan liêu, xa rời quần chúng”... Nếu xem nhẹ những biểu hiện trên sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 20 đảng bộ trực thuộc (13 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 7 đảng bộ trực thuộc); 763 tổ chức cơ sở đảng, gồm 471 đảng bộ cơ sở (có 4.194 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), 292 chi bộ cơ sở. Tính đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh có 97.707 đảng viên, trong đó: nữ 34.095 đồng chí, dân tộc thiểu số 62 đồng chí, tôn giáo 722 đồng chí, có 5.456 đồng chí được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

Ở đời, ai cũng muốn có một chữ danh. Nội hàm chữ danh chứa đựng ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp. Không chỉ là nhu cầu tự thân, khát vọng có một chữ danh chính đáng còn là động lực thúc đẩy con người phấn đấu không ngừng tiến bộ.

Tổng Bí thư đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung nghị quyết:

Công tác cán bộ nữ được Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Hơn 87 năm qua, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ phát triển không ngừng cả về số lượng, chất lượng cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục nêu: “Tăng tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ”. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tăng cường và phát huy vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị ở các cấp.

Bằng cấp phần nào thể hiện trình độ kiến thức, tư duy, trí tuệ, năng lực của mỗi người và đó là một trong những tiêu chí quan trọng để cơ quan có thẩm quyền có thêm căn cứ đánh giá, tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính vì tiêu chí này, thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã tìm mọi cách để “chạy bằng cấp” nhằm mục đích tiến thân với động cơ không lành mạnh.