TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kết luận
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
50-KL/TW Kết luận số 50-KL/TW: Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ.TW của BCH Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
48-KL/TW Kết luận số 48-KL/TW: Về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
29-KL/TU Kết luận số 29-KL/TU: về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
156-KL/TU Kết luận số 156-KL/TU: Về chủ trương luân chuyển cán bộ trẻ được quy hoạch các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị ủy quản lý
92-KL/TU Kết luận số 92-KL/TU: Một số vấn đề về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
52 - KL/TU Kế hoạch: Về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
16-KL/TU Kết luận: Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách khắc phục hậu quả Bão số 10
11 - KL/TU Kết luận: Tại buổi làm việc với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
10-KL/TU Kết luận: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tổng kết việc đổi phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
09-KL/TU Kết luận: Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê
08-KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2016
0007 -KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016
06 - KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020
0005 -KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị
02 -KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ các hộ dân nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản bị thiệt hại liên quan đến hiện tượng thủy, hải sản chết bất thường
26 - KL/TU Kết luận Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới
103-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
25 - KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XVI) về “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”
97-KL/TW Kết luận số 97-KL/TW, ngày 09/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
96-KL/TW Kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
95-KL/TW Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
92-KL/TW Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
90-KL/TW Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoán, hiện đại hoá đất nước"
86-KL/TW Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
76-KL/TW Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/11/2013 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020