TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1058-TB/TU Thông báo số 1058-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2024
1031-TB/TU Thông báo số 1031-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2024
136 - TB/BTCTU Thông báo số 136 - TB/BTCTU: Phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Ban
977-TB/TU Thông báo số 977-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 02 năm 2024 của Tỉnh ủy
976-TB/TU Thông báo số 976-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2024
956-TB/TU Thông báo số 956-TB/TU: Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh
955-TB/TU Thông báo số 955-TB/TU: Về việc hoãn làm việc với các cơ quan liên quan hoạt động tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
954-TB/TU Thông báo số 954-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2024
942-TB/TU Thông báo số 942-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 12 năm 2023 của Tỉnh ủy
940-TB/TU Thông báo số 940-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2023
931-TB/TU Thông báo số 931-TB/TU: Thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
930-TB/TU Thông báo số 930-TB/TU: về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2023 của Tỉnh ủy
922-TB/TU Thông báo số 922-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2023
921-TB/TU Thông báo số 921-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2023 của Tỉnh ủy
904-TB/TU Thông báo số 904-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2023
901-TB/TU Thông báo số 901-TB/TU: Thay đổi địa điểm tại điểm cầu tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
899-TB/TU Thông báo số 899-TB/TU: về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của Tỉnh ủy
891-TB/TU Thông báo số 891-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Tỉnh ủy
883-TB/TU Thông báo số 883-TB/TU: Thay đổi lịch họp Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
882-TB/TU Thông báo số 882-TB/TU: Thông tin về tuyển công chức, viên chức theo Nghị định 140 của Chính phủ
Phụ lục vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về chuyên ngành đào tạo tuyển dụng công chức, việc chức theo Nghị định số 140/2017/NQQ-CP
81-TB/BTCTU Thông báo số 81-TB/BTCTU: Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
877-TB/TU Thông báo số 877-TB/TU: Hoãn họp Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
868-TB/TU Thông báo số 868-TB/TU: Hoãn họp Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
867-TB/TU Thông báo số 867-TB/TU: Về điều chỉnh Chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Tỉnh ủy