TÌM KIẾM VĂN BẢN

Thông báo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
1025-TB/TU Thông báo số 1025-TB/TU: điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
1019-TB/TU Thông báo số 1019-TB/TU: Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành
1018-TB/TU Thông báo số 1018-TB/TU: Điều chỉnh Chương trình công tác tháng 11 năm 2019
996-TB/TU Thông báo số 996-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung lịch công tác tháng 10/2019 của Tỉnh ủy
987-TB/TU Thông báo số 987-TB/TU: Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác tháng 10 của Tỉnh ủy
985-TB/TU Thông báo số 985-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
344/TB-UBND Thông báo số 344/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
976-TB/TU Thông báo số 976-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
968-TB/TU Thông báo số 968-TB/TU: về điều chỉnh thời gian gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 3 năm 2019.
964-TB/TU Thông báo số 964-TB/TU: Về hoãn làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị
963-TB/TU Thông báo số 963-TB/TU: Về điều chỉnh thời gian họp
959-TB/TU Thông báo số 959-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 9/2019 của Tỉnh ủy
958-TB/TU Thông báo số 958-TB/TU: Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9/2019
950-TB/TU Thông báo số 950-TB/TU: Hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
946-TB/TU Thông báo số 946-TB/TU: Hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
936-TB/TU Thông báo số 936-TB/TU: Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 8 của Tỉnh ủy
933-TB/TU Thông báo số 933-TB/TU: Về định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021
934-TB/TU Thông báo số 934-TB/TU: Về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
931-TB/TU Thông báo số 931-TB/TU: Về tình hình, kết quả thực hiện Văn phòng phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
926-TB/TU Thông báo số 926-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 7
913-TB/TU Thông báo số 913-TB/TU: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
912-TB/TU Thông báo số 912-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của Tỉnh ủy
898-TB/TU Thông báo số 898-TB/TU: Về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy
884-TB/TU Thông báo số 884-TB/TU: Bổ sung Chương trình công tác tháng 5/2019 của Tỉnh ủy
874-TB/TU Thông báo số 874-TB/TU: Thay đổi thời gian tổ chức Lễ Báo công với Bác Hồ