TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
589-MH/TU Mời họp số 589-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số nội dung khác.
587-MH/TU Mời họp số 587-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đợt thứ 4 năm 2018 và giao ban tuần.
585-MH/TU Mời họp số 585-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng"
Số 854-MH/TU Mời họp số 854-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone để nghe đánh giá kết quả hai năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Hà Tĩnh với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.
Số 853-MH/TU Mời họp số 853-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 9 năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Số 582-MH/TU Mời họp số 582-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh và bàn nội dung về công tác cán bộ.
Số 581-MH/TU Mời họp số 581-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 24 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
579-MH/TU Mời họp số 579-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính để nghe, cho ý kiến chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
578-MH/TU Mời họp số 578-MH/U: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Huyện Đức Thọ; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của tỉnh; nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả Chương trình phát triển đô thị và bàn nội dung công tác cán bộ
577-MH/TU Mời họp số 577-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
576-MH/TU Mời họp số 576-MH/TU: Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức và hoạt động cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu liên huyện.
575-MH/TU Mời họp số 575-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
573-MH/TU Mời họp số 573-MH/TU: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh tổ chức họp triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.
569-MH/TU Mời họp số 569-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
562-MH/TU Mời họp số 562-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng theo Kết luận số 12-KL/TU, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả xây dựng Thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III.
561-MH/TU Mời họp số 561-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị bàn nội dung công tác cán bộ.
560-MH/TU Mời họp số 560-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bàn nội dung công tác cán bộ.
559-MH/TU Mời họp số 559-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổ chức họp bàn nội dung công tác cán bộ.
558-MH/TU Mời họp số 558-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị bàn nội dung công tác cán bộ.
557-MH/TU Mời họp số 557-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp bàn nội dung công tác cán bộ.
556-MH/TU Mời họp số 556-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
555-MH/TU Mời họp số 555-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023
554-MH/TU Mời họp số 554-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
553-MH/TU Mời họp số 553-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về tình hình, tiến độ Dự án khu xử lý rác thải tập trung của huyện Hương Khê; nghe báo cáo các phương án bài trí, thờ tự trong Văn Miếu Hà Tĩnh và giao ban tuần.
552-MH/TU Mời họp số 552-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020