TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
698-MH/TU Mời họp số 698-MH/TU: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao ban với đồng chí phó bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác xây dựng Đảng.
692-MH/TU Mời họp số 692-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.
683-MH/TU Mời họp số 683-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. (Thay thế Giấy mời số 681-MH/TU, ngày 07/5/2024 của Tỉnh ủy)
681-MH/TU Mời họp số 681-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
680-MH/TU Mời họp số 680-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.
679-MH/TU Mời họp số 679-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
678-MH/TU Mời họp số 678-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan liên quan hoạt động tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và giao ban tuần.
671-MH/TU Mời họp số 671-MH/TU: Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản.
670-MH/TU Mời họp số 670-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
669-MH/TU Mời họp số 669-MH/TU: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.
666-MH/TU Mời họp số 666-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan khối Nội chính và giao ban tuần.
664-MH/TU Mời họp số 664-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe công tác chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú.
665-MH/TU Mời họp số 665-MH/TU: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam” nhân Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú.
655-MH/TU Mời họp số 655-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú và giao ban tuần.
650-MH/TU Mời họp số 650-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan liên quan hoạt động tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
649-MH/TU Mời họp số 649-MH/TU: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương
647-MH/TU Mời họp số 647-MH/TU: Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng họp triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.
646-MH/TU Mời họp số 646-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ (2020 - 2025), 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
639-MH/TU Mời họp số 639-MH/TU: Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2024.
629-MH/TU Mời họp số 629-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
626-MH/TU Mời họp số 626-MH/TU: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến giao ban công tác năm 2023 với các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
625-GM/TU Mời họp số 625-GM/TU: Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh năm 2024
624-GM/TU Giấy mời số 624-GM/TU Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2024.
621-MH/TU Mời họp số 621-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan liên quan hoạt động tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
620-MH/TU Mời họp số 620-MH/TU: Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng họp triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.