TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
575-MH/TU Mời họp số 575-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
577-MH/TU Mời họp số 577-MH/TU: Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
576-MH/TU Mời họp số 576-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
574-MH/TU Mời họp số 574-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh và họp giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
569-MH/TU Mời họp số 569-MH/TU: Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
568-MH/TU Mời họp số 568-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Công Đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 và họp giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
567-MH/TU Mời họp số 567-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với đồng chí phó bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác xây dựng Đảng.
565-MH/TU Mời họp số 565-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
563-MH/TU Mời họp số 563-MH/TU: Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
562-MH/TU Mời họp số 562-MH/TU: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện NQ 35 TW và quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh
561-MH/TU Mời họp số 561-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X và và họp giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
559-MH/TU Mời họp số 559-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính.
556 - MH/TU Mời họp số 556 - MH/TU: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số cơ quan nghe tình hình công tác phối hợp tham mưu, phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
551-MH/TU Mời họp số 551-MH/TU: Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.
541-MH/TU Mời họp số 541-MH/TU: Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng
537 - MH/TU Mời họp số 537 - MH/TU: Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 09- NQ/TU, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.
535-MH/TU Mời họp số 535-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
533-MH/TU Mời họp số 533-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.
532-MH/TU Mời họp số 532-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
531-MH/TU Mời họp số 531-MH/TU: Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
530-MH/TU Mời họp số 530-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
527-MH/TU Mời họp số 527-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến một số nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2023; công tác tài chính Đảng bộ tỉnh năm 2022, công khai quyết toán năm 2022, dự toán năm 2023 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
524-MH/TU Mời họp số 524-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
523-MH/TU Mời họp số 523-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023; cho ý kiến về Đề án phát triển văn hóa Hà Tĩnh, các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2023 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.
514-MH/TU Mời họp số 514-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.