TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
866-MH/TU Mời họp số 866-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, một số nội dung về công tác cán bộ; bổ cứu các vấn đề khi thực hiện quy trình và vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận 144-KL/TU và Nghị quyết 164/NQ-HĐND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
865-MH/TU Mời họp số 865-MH/TU: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
862-MH/TU Mời họp số 862-MH/TU: Tổ nghiên cứu Đề án "Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới" họp thảo luận về Đề án
861-MH/TU Mời họp số 861-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh cho ý kiến về Đề án Đổi mới toàn diện Trường Đại học Hà Tĩnh và giao ban tuần.
859-MH/TU Mời họp số 859-MH/TU: Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
857-MH/TU Mời họp số 857-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo Đề án bố trí cán bộ Bộ đội Biên phòng làm chủ trì các xã ở địa bàn khó khăn.
855-MH/TU Mời họp số 855-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ nghe định hướng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo và giao ban tuần.
854-MH/TU Mời họp số 854-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 42 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
853-MH/TU Mời họp số 853-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra, khảo sát tình hình, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh.
852-MH/TU Mời họp số 852-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra tình hình hoạt động tại Khu Kinh tế Vũng Áng.
851-MH/TU Mời họp số 851-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự thảo Nghị quyết quy định tặng “Huy hiệu vì sự phát triển tỉnh Hà Tĩnh”; Nghị quyết hỗ trợ một phần từ ngân sách cho các đối tượng hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở và thu nhập của đối tượng hộ nghèo thuộc nhóm bảo trợ xã hội; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới.
850-MH/TU Mời họp số 850-MH/TU: hường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về phương án kiến trúc, công năng sử dụng của Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc Cơ quan Tỉnh ủy.
849-MH/TU Mời họp số 849-MH/TU: Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Hà Tĩnh.
848-MH/TU Mời họp số 848-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế; nghe và cho ý kiến về báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định số 682-QĐ/TU, ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
847-MH/TU Mời họp số 847-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và một số nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.
844-MH/TU Mời họp số 844-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
843-MH/TU Mời họp số 843-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy định số 682-QĐ/TU, ngày 17/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến triển khai thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, bàn về công tác cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
842-MH/TU Mời họp số 842-MH/TU: Tổ Biên tập chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp rà soát, thống nhất Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XIX.
841-MH/TU Mời họp số 841-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; nghe Đề án tổng thể về xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025, báo cáo hai huyện đề xuất đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Đề án về giảm nghèo cho các hộ nghèo thuộc diện được hưởng chính sách bảo trợ xã hội mà chưa có chính sách; tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020.
840-MH/TU Mời họp số 840-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện ủy Can Lộc về kế hoạch kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc và nghe báo cáo về Dự án nhà máy sản xuất vật liệu sử dụng tro xỉ có sẵn tại Hà Tĩnh.
839-MH/TU Mời họp số 839-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
836-MH/TU Mời họp số 836-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
837-MH/TU Mời họp số 837-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm, kết quả xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, đặc biệt là tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
831-MH/TU Mời họp số 831-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác liên ngành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ tại tỉnh Hà Tĩnh do lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam làm Trưởng Đoàn.
832-MH/TU Mời họp số 832-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học Hà Tĩnh để nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.