TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
552-MH/TU Mời họp số 552-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
551-MH/TU Mời họp số 551-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018
550-MH/TU Mời họp số 550-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh, làm việc với Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân và giao ban tuần
549-MH/TU Mời họp số 549-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
535-MH/TU Mời họp số 535-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018; quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.
536-MH/TU Mời họp số 536-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu và giao ban tuần.
537-MH/TU Mời họp số 537-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.
538-MH/TU Mời họp số 538-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
532-MH/TU Mời họp số 532-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp để rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm
531-MH/TU Mời họp số 531-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe đánh giá thực trạng thu, chi trong các trường học và cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và giao ban nội bộ.
527-MH/TU Mời họp số 527-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
528-MH/TU Mời họp số 528-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cốt cán toàn tỉnh thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
529-MH/TU Mời họp số 529-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
530-MH/TU Mời họp số 530-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về một số nội dng công tác cán bộ
526-MH/TU Mời họp số 526-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
525-MH/TU Mời họp số 525-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
524-MH/TU Mời họp số 524-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp để soát xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
25 - MH/VPTU Mời họp triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
519-MH/TU Mời họp số 519-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
518-MH/TU Mời họp số 518-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.
517-MH/TU Mời họp số 517-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nghe báo cáo nội dung chi tiết chương trình Lễ kỷ niệm, Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và triển khai nhiệm vụ thời gian tới
515-MH/TU Mời họp số 515-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án sắp xếp, tinh giảm bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành Y tế Hà Tĩnh.
516-MH/TU Mời họp số 516-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm; triển khai thực hiện tháng cao điểm đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; nghe về Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030" theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020
24-MH/VPTU Mời họp số 24-MH/VPTU: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.
514-MH/TU Mời họp số 514-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.