TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
517-MH/TU Mời họp số 517-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nghe báo cáo nội dung chi tiết chương trình Lễ kỷ niệm, Chương trình Nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và triển khai nhiệm vụ thời gian tới
515-MH/TU Mời họp số 515-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án sắp xếp, tinh giảm bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ngành Y tế Hà Tĩnh.
516-MH/TU Mời họp số 516-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm; triển khai thực hiện tháng cao điểm đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; nghe về Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030" theo Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020
24-MH/VPTU Mời họp số 24-MH/VPTU: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.
514-MH/TU Mời họp số 514-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề án chính sách phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.
513-MH/TU Mời họp số 513-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
510-MH/TU Mời họp số 510-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sơ kết thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
508-MH/TU Mời họp số 508-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo; Quy định người đứng đầu đối thoại với nhân dân.
505-MH/TU Mời họp số 505-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Người mù Việt Nam để nghe các nội dung liên quan đến việc sáp nhập tổ chức Hội Người mù tỉnh
Mời họp số 502-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về các đề án và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
498-MH/TU Mời họp số 498-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
499-MH/TU Mời họp số 499-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
497-MH/TU Mời họp số 497-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp và cho ý kiến phương án sắp xếp, tổ chức các tổ chức hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII) và giao ban tuần.
493-MH/TU Mời họp số 493-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
494-MH/TU Mời họp số 494-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đề án công nhận thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh; thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và bàn một số nội dung công tác cán bộ.
492-MH/TU Mời họp số 492-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Hội Kiều học Việt Nam và giao ban tuần.
488-MH/TU Mời họp số 488-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu và giao ban tuần.
489-MH/TU Mời họp số 489-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 15 nghe và cho ý kiến về Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới; Đề án Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 và những năm tiếp theo; bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
487-MH/TU Mời họp số 487-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề "Quán triệt một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và đạo đức công vụ Tư pháp" do đồng chí Trung tướng Trần Văn Độ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương truyền đạt
486-MH/TU Mời họp số 486-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
484-MH/TU Mời họp số 484-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
485-MH/TU Mời họp số 485-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 668-QĐ/TU, ngày 12/7/2013 về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Quy định số 335-QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và một số nội dung về công tác cán bộ.
483-MH/TU Mời họp số 483-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn nghe tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
482-MH/TU Mời họp số 482-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính để nghe và cho ý kiến chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
480-MH/TU Mời họp số 480-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp nghe công tác chuẩn bị và thống nhất các nội dung tổ chức: Tổng kết và trao giải cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cứ nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Tọa đàm, giao lưu với chủ đề "Xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu sự bền vững trong xây dựng nông thôn mới".