TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
258-MH/TU Mời họp số 258-MH/TU: Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và ký kết nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh năm 2022.
57-MH/TU Mời họp số 257-MH/TU: Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.
255-MH/TU Mời họp số 255-MH/TU: Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/12/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chương trình và thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
251-MH/TU Mời họp số 251-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.
241-MH/TU Mời họp số 241-MH/TU: Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
242-MH/TU Mời họp số 242-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung trình Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
240-MH/TU Mời họp số 240-MH/TU: Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số”.
239-MH/TU Mời họp số 239-MH/TU: Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
237-MH/TU Mời họp số 237-MH/TU: Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh miền Trung góp ý kiến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
234-MH/TU Mời họp số 234-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh.
231-MH/TU Mời họp số 231-MH/TU: Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
228-MH/TU Mời họp số 228-MH/TU: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với phó bí thư thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc về việc triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
219-MH/TU Mời họp số 219-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghe tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần
217-MH/TU Mời họp số 217-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe và cho ý kiến các dự thảo Nghị quyết: về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng; về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; về lãnh đạo cuộc vận động tập trung, tích tụ ruộng đất và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
213-MH/TU Mời họp số 213-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
212-MH/TU Mời họp số 212-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nguyễn Du về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần
211-MH/TU Mời họp số 211-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về phát triển các khu, cụm công nghiệp, Khu Kinh tế Vũng Áng; dự thảo Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới; Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh; Đề án về tích tụ ruộng đất; các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và một số nội dung về công tác cán bộ
209-MH/TU Mời họp số 209-MH/TU: Ngày 11/10/2021, Tỉnh ủy ban hành Giấy mời số 207-MH/TU về tham dự Hội thảo trực tuyến “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19” vào 08 giờ, ngày 14/10/2021. Nay Hội đồng Lý luận Trung ương điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thảo
208-MH/TU Mời họp số 208-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về phát triển các khu, cụm công nghiệp, Khu Kinh tế Vũng Áng; dự thảo Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới; Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh; Đề án về tích tụ ruộng đất; các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và một số nội dung về công tác cán bộ
207-MH/TU Mời họp số 207-MH/TU: Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”.
206-MH/TU Mời họp số 206-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
205-MH/TU Mời họp số 205-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
202-MH/TU Mời họp số 202-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025” và thống nhất một số nội dung công tác cán bộ
201-MH/TU Mời họp số 201-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh.
200-MH/TU Mời họp số 200-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú để nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và giao ban tuần.