TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 375-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 375-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 375-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Ngày ban hành 05/08/2022 Ngày hết hạn 10/08/2022
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm