Nguyễn Thị Gái

UV Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Email: nguyenthigai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Hổ

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Email: nguyenvanho@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.059.752

Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Email: nguyenvanthanhubkt@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.431.076

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

Email: nguyenthinhuquynh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.478.418

Phan Ngọc Long

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

Email: phanngoclong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0914.445.688

Nguyễn Văn Phượng

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

Email: nguyenvanphuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.000.233

Đinh Hữu Công

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

Email: dinhhuucong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.433

Lê Đình Lương

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

Email: ledinhluong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0977.186.362

Trần Hậu Trung

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy

Email: tranhautrung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.016.234

Nguyễn Nhật Tân

Trưởng Phòng

Email: nguyennhattan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0973.797.889

Hồ Đức Diệu

Trưởng Phòng

Email: hoducdieu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.454.108

Trần Văn Viện

Trưởng Phòng

Email: tranvanvien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0977.157.665

Lê Thị Hạnh

Trưởng Phòng

Email: lethihanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.120.972

Nguyễn Thị Bình

Phó Trưởng phòng

Email: nguyenthibinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.499.596

Nguyễn Thành Long

Phó Trưởng phòng

Email: nguyenthanhlong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.342.133

Nguyễn Lương Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

Email:

Điện thoại:

Di động: 0916.074.568; 0963.784.568

Thái Thị Thúy Huyền

Phó Trưởng phòng

Email: thaithithuyhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.768.631

Nguyễn Xuân Lập

Phó Chánh Văn phòng

Email: tranxuanlap@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0963.954.568; 0916.664.586

Đặng Văn Thái

Phó Trưởng phòng

Email: dangvanthai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0904.887.777

Nguyễn Văn Lựu

Phó Trưởng phòng

Email: nguyenvanluu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.012.678

Phạm Thị Thắm

Chuyên viên

Email: phamthitham@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.948.776; 0918.587.997

Nguyễn Thị Linh

Chuyên viên

Email: nguyenthilinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0976.113.699; 0915.993.699

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

Email: nguyenthiquyngtrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0982.084.080

Phan Việt Phương

Chuyên viên

Email: phanvietphuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.037.037

Phan Viết Hùng

Chuyên viên

Email: phanviethung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 01655.147.321; 0914.784.123