TÌM KIẾM VĂN BẢN

Báo cáo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
BC Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
376-BC/TU Báo cáo số 376-BC/TU: Tháng 10 năm 2019
194 - BC/TU Báo cáo: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo
386-MH/TU Mời họp(HỎA TỐC): Cơ quan Tỉnh ủy tổ chức quyên góp ửng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.
DS1 Thông báo: Danh sách thí sinh dự thi vấn đáp kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2017
LT Lịch thi và tổ chức phòng thi kỳ thi công chức, viên chức năm 2017
138-BC/TU Báo cáo: tháng 4 năm 2017
128 -BC/TU Báo cáo: Tổng kết việc triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố
129 - BC/TU Báo cáo: Quý I năm 2017
125 - BC/TU Báo cáo: Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
124 - BC/TU Báo cáo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) và sơ kết Kết luận 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)
123 - BC/TU Báo cáo: Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
119-BC/TU Báo cáo: Tháng 02 năm 2017
114-BC/TU Báo cáo: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
112 - BC/TU Báo cáo: kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017
102-BC/TU Báo cáo: tháng 11 năm 2016
101-BC/TU Báo cáo: Tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững
100 - BC/TU Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017
98 - BC/TU Báo cáo: Kết quả thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
95 - BC/TU Báo cáo: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn
93 - BC/TU Báo cáo: Tháng 10 năm 2016
86 - BC/TU Báo cáo: Quý III năm 2016
84 - BC/TU Báo cáo: Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới”
82- BC/TU Báo cáo: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”
81-BC/TU Báo cáo: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới