TÌM KIẾM VĂN BẢN

Báo cáo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
0074 -MH/TU Mời họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
28 - BC/TU Báo cáo tháng 2 năm 2016
87-QĐ/TU Quyết định số 87-QĐ/TU, ngày 28/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
15 - BC/TU Báo cáo số 15-BC/TU, ngày 30/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tháng 11 năm 2015
06 - BC/TU Báo cáo số 06-BC/TU, ngày 30/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tháng 10 năm 2015
290 - BC/TU Báo cáo số 290-BC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo Quý III năm 2015
178-KH/TU Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
180-KH/TU Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2016-2020
43-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
253 - BC/TU Báo cáo Quý I năm 2015
192-TB/TW Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
241 - BC/TU Báo cáo Tình hình, kết quả công tác tham mưu lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2014
239 - BC/TU Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình”
270-QĐ/TW Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
232 - BC/TU Báo cáo Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2014; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
1050-QC/TU Quy chế Tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
06-HD/BTCTU Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014
230 - BC/TU Báo cáo tháng 10 năm 2014
1042-QĐ/TU Quyết định về việc thành lập Tổ Biên tập chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
1036-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh
229 -BC/TU Báo cáo tình hình hợp tác với các tỉnh của nước CHDCND Lào năm 2014, phương hướng hợp tác năm 2015
1020-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng Bộ tỉnh Hà Tĩnh tập 1 (1930-1954) và tập 2 (1954-1975)
46-TB/VPTU Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ
228 - BC/TU Báo cáo Quý III năm 2014
226 -BC/TU Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng