TÌM KIẾM VĂN BẢN

Báo cáo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
77 - BC/TU Báo cáo tháng 8 năm 2016
0175 -MH/TU Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ
0071 -BC/TU Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
0074 -BC/TU Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
0073 -BC/TU Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016
0072 -BC/TU Báo cáo chủ trương, chính sách phát triển thị trường nông sản
0070 -BC/TU Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
0010 -CT/TU Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022)
0065 -BC/TU Báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
0064 -BC/TU Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quy định số 15 - QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân
0158 -GM/TU Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà
0063 -BC/TU Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2016
0140 -TB/TU Thông báo ý kiến của thường trực Tỉnh ủy về chủ trương kỷ niệm 185 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh.
0141 -TB/TU Thông báo ý kiến của thường trực Tỉnh ủy về một số kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
0061 -BC/TU Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
0060 -BC/TU Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
0288 -CTr/TU Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
0047 -BC/TU Báo cáo tháng 5 năm 2016
0045 -BC/TU Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2015
0046 -BC/TU Báo cáo Tình hình giáo dục, đào tạo, dạy nghề; xóa đói, giảm nghèo; bố trí đất sản xuất; nước sinh hoạt, nước sản xuất; công tác cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Số 104 - TB/TU Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Tạp chí Thông tin - Tư tưởng
0092 -MH/TU Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy họp để nghe, cho ý kiến về tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công và giao ban tuần
93 -MH/TU Mời họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về Đề án xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II và triển khai một số nội dung về công tác cán bộ.
0071 -TB/TU Thông báo hoãn làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh
0086 -MH/TU Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra và làm việc với BTV Thị ủy Kỳ Anh