TÌM KIẾM VĂN BẢN

Báo cáo
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
224 - BC/TU Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2010-2013 trên địa bàn Hà Tĩnh, theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
694-MH/TU Mời họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh và giao ban tuần
222 - BC/TU Bbáo cáo tháng 8 năm 2014
1094-KH/VPTU Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2014
22/CT-TTg Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
39-TB/VPTU Thông báo về tạm thời phân công nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ
154 - BC/TU Báo cáo số 154-BC/TU, ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
152 - BC/TU Báo cáo số 152-BC/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”
125 - BC/TU Báo cáo số 125-BC/TU, ngày 01/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
116 - BC/TU Báo cáo số 116 - BC/TU, ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp năm 2013
7499/BC-BKHÐT Báo cáo số 7499/BC-BKHĐT, ngày 27/9/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2012
85 - BC/TU Báo cáo số 85 -BC/TU, ngày 07/8/2012 của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới
86 - BC/TU Báo cáo số 86 - BC/TU, ngày 07/8/2012 của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”
66-BC/TU Báo cáo số 66-BC/TU, ngày 03/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quý I năm 2012