Nguyễn Đình Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Quang Nhật

Phó Trưởng Ban Thường trực

Email: tranquangnhat@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.488.089

Nguyễn Văn Cường

Phó trưởng Ban

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Tuấn

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: nguyentuan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Hoàng Văn Quảng

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Trần Trung Hà

Trưởng Phòng Nghiệp vụ II

Email: trantrungha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.445.689

Võ Thị Thảo

Trưởng Phòng Nghiệp vụ III

Email: vothithao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0988.746.476

Nguyễn Xuân Tài

Trưởng Phòng Nghiệp vụ I

Email: nguyenxuantai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.062255

Nguyễn Tầm Chương

Phó Phòng Nghiệp vụ III

Email: nguyentamchuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0903.238.028

Đặng Đình Đông

Phó Phòng Nghiệp vụ I

Email: dangdinhdong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0903.268.479

Hoàng Văn Biểu

Phó Phòng Nghiệp vụ II

Email: hoangvanbieu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.126.126

Phan Thị Hằng

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ II

Email: phanthihang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0985.969.391

Nguyễn Hồng Ngọc

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ III

Email: nguyenhongngoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.957.165

Trần Thị Thanh Huyền

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ I

Email: tranthithanhhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0964.043.567

Trương Thị Thu

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ I

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.437.367

Thái Nữ Trâm Anh

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ I

Email: thainutramanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Phạm Trường Chinh

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ I

Email: phamtruongchinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Đinh Văn Thanh

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ II

Email: dinhvanthanh@hatinh.dsc.vn

Điện thoại:

Di động:

Trương Thị Tuyết Ngân

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ III

Email: truongthituyetngan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.846.989

Lê Thị Hải Yến

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ III

Email: lethihaiyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Phan Thanh Hoài

Cán bộ Phòng nghiệp vụ III

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.418.066

Trịnh Thúc Tuân

Cán bộ Phòng Nghiệp vụ III

Email:

Điện thoại:

Di động: 0988.316690