Trần Báu Hà

Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy

Email: tranbauha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động:

Trần Quang Nhật

Phó Trưởng Ban Nội chính

Email: tranquangnhat@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.488.089

Trần Đình Trọng

Trưởng Phòng Nghiệp vụ I

Email: trandinhtrong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0904.236.288

Trần Trung Hà

Phó Phòng Nghiệp vụ III

Email: trantrungha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.445.689

Võ Thị Thảo

Phó Phòng Nghiệp vụ III

Email: vothithao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0988.746.476

Nguyễn Tầm Chương

Phó Phòng Nghiệp vụ II

Email: nguyentamchuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0903.238.028

Đặng Đình Đông

Phó Phòng Nghiệp vụ I

Email: dangdinhdong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0903.268.479

Hoàng Văn Biểu

Phó Phòng Nghiệp vụ II

Email: hoangvanbieu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.126.126

Phan Thị Hằng

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ I

Email: phanthihang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0985.969.391

Nguyễn Xuân Tài

Phó Phòng Nghiệp vụ II

Email: nguyenxuantai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.999.068

Trần Thị Thanh Huyền

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ I

Email: tranthithanhhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0964.043.567

Trương Thị Tuyết Ngân

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ I

Email: truongthituyetngan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.846.989

Nguyễn Thị Thúy An

Chuyên viên Phòng nghiệp vụ I

Email: nguyenthithuyan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0983.196.999