Võ Trọng Hải

UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Email:

Điện thoại:

Di động:

Đặng Văn Tính

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: dangvantinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.050.000

Trần Văn Thái

Trưởng phòng

Email: tranvanthai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.304.309

Trần Đình Trọng

Trưởng Phòng

Email: trandinhtrong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0904.236.288

Trần Quang Nhật

Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: tranquangnhat@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.488.089

Trần Trung Hà

Phó Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: trantrungha@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.445.689

Võ Thị Thảo

Phó Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email: vothithao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0988.746.476

Lê Thị Anh Thư

Phó Phòng

Email: lethianhthu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0962.846.268

Nguyễn Tầm Chương

Phó Phòng

Email: nguyentamchuong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0903.238.028

Đặng Đình Đông

Phó Phòng

Email: dangdinhdong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0903.268.479

Hoàng Văn Biểu

Phó Phòng

Email: hoangvanbieu@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0984.126.126

Phan Thị Hằng

Chuyên viên

Email: phanthihang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0985.969.391

Nguyễn Xuân Tài

Chuyên viên

Email: nguyenxuantai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.999.068

Trần Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

Email: tranthithanhhuyen@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0964.043.567

Nguyễn Hồng Ngọc

Chuyên viên

Email: nguyenhongngoc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0949.957.165

Trương Thị Tuyết Ngân

Chuyên viên

Email: truongthituyetngan@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.846.989

Trương Thị Thu

Cán sự Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.437.367

Nguyễn Quốc Mạnh

Lái xe

Email:

Điện thoại:

Di động: 0941.327.979

Phan Thanh Hoài

Lái xe

Email:

Điện thoại:

Di động: 0915.418.066