TÌM KIẾM VĂN BẢN

Mời họp : 376-MH/TU
Loại văn bản Mời họp
Số/ Ký hiệu 376-MH/TU
Trích yếu Mời họp số 376-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025 và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
Ngày ban hành 05/08/2022 Ngày hết hạn 10/08/2022
Người ký Nguyễn Như Dũng Chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đính kèm