Đảng bộ huyện Thạch Hà tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
EmailPrintAa
23:29 19/10/2022

Đảng bộ huyện Thạch Hà có 36 tổ chức cơ sở đảng, 369 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (59 chi bộ trực thuộc đảng ủy các cơ quan, 310 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn), 199 chi bộ thôn, tổ dân phố; tổng cộng đến nay có 8.952 đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ thôn Lâm Hưng, xã Nam Điền tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 10 năm 2022

Thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Huyện ủy Thạch Hà đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 10/11/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã ban hành, chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn sau đại hội; định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Thành viên các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công hằng tháng dự sinh hoạt chi bộ tại các địa bàn được phân công theo dõi để chỉ đạo sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình, tư tưởng của tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời định hướng, cung cấp các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. Ban Tổ chức Huyện ủy đã xây dựng 05 tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ, gồm: Công tác chuẩn bị sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia, thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ.

Vừa qua, 100% tổ chức Đảng đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”; đưa nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt nhằm củng cố nhận thức, niềm tin cho cán bộ, đảng viên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua khảo sát, đánh giá, các chi bộ đã chuyển tải các thông tin thời sự, chủ trương, chính sách mới, nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, đảng viên, đảm bảo tỉ lệ đảng viên tham dự trên 90% trở lên, thực hiện đúng thời gian sinh hoạt từ ngày 01 - 03 hằng tháng. Nhìn chung, các buổi sinh hoạt đảm bảo các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình của đảng viên để đóng góp xây dựng chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều đảng viên đã chia sẻ những câu chuyện người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả trong chi bộ. Chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ đã góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Tuy vậy, chất lượng sinh hoạt các chi bộ chưa đồng đều; một số đảng viên trong tự phê bình, phê bình còn có biểu hiện ngại va chạm, né tránh; trong các tiêu chí đánh giá sinh hoạt chi bộ, có một số tiêu chí còn chung chung, khó đánh giá chính xác; kỹ năng truyền đạt những thông tin thời sự, chính sách mới của một số báo cáo viên tại buổi sinh hoạt còn hạn chế, chưa có sức hấp dẫn...

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện Thạch Hà tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, chi bộ đưa chuyên đề “Tự soi, tự sửa” vào sinh hoạt định kỳ, xác định đó là việc làm thường xuyên; giao trách nhiệm cho các Đoàn công tác, các đơn vị bám sát các văn bản hướng dẫn, tài liệu và tiêu chí chấm điểm để chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt bài bản, nghiêm túc; gắn việc đánh giá chất lượng sinh hoạt với tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết các chi bộ, đảng bộ sau sinh hoạt và các kết luận, quy định, như: Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên mắc sai phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định nêu gương của Đảng. Sau kết quả đợt sinh hoạt điểm tháng 10/2022, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu tổ chức toạ đàm cấp huyện rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp xã và thôn.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc