Sau gần 5 năm thực hiện, Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (gọi tắt là Quyết định 46) hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng khoá XI đã bộc lộ một số điểm không phù hợp với thực tiễn, khó khăn trong tổ chức thực hiện. Từ những kiến nghị, đề xuất của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tổng hợp, tham mưu cho Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ngày 26/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 30) trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Điều lệ Đảng và phù hợp hơn với thực tiễn.

Ngày 15-9-2016, tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, UBKT Trung ương đã tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 181 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ngày 13-9-2016, tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Thường trực UBKT Trung ương họp kỳ thứ 14 để nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ". Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội nghị.

Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, một số cá nhân lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức Đảng, thậm chí là những sai lầm, khuyết điểm của cá nhân đảng viên để chống phá, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN)...

Ngày 25/7/2016, Hội đồng khoa học tỉnh đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay” do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thực hiện.

Chiều 11-7-2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp thứ 4 và thứ 5 của Ủy ban. Nội dung như sau:

Trong tháng 5 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 4. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận và quyết định một số nội dung.

Ngày 26-4-2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về nội dung kỳ họp thứ 2 và 3 của Ủy ban như sau:

Sáng 15/12, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng các Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Như Dũng, Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dự và chỉ đạo hội nghị.

Chiều 29/10, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái chủ trì cuộc họp Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 56/KL/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà và Hương Khê nhằm thống nhất nội dung kết luận kiểm tra trình BTV Tỉnh uỷ và rút kinh nghiệm sau kiểm tra.