Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
EmailPrintAa
15:57 31/10/2018

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

Ngày 01/11/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 538-CTr/TU triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X); tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát và chú trọng đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã ban hành 567 văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thống nhất chủ trương giao cho ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ, chính sách, an sinh xã hội; quản lý đất đai; quản lý tài chính, ngân sách ở địa phương... và quyết định hỗ trợ phụ cấp 0,2 mức lương cơ bản cho ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường, thị trấn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành 15 quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, quy trình tiếp đảng viên, công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số cơ quan báo chí trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 4 bộ quy trình về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và chi bộ; quyết định hằng tháng cấp miễn phí 1.169 cuốn Tạp chí Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và ủy ban kiểm tra cơ sở, từ đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát.

Từ năm 2008 đến nay, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã kiểm tra 9.414 lượt tổ chức Đảng và 8.803 lượt đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (tăng 2.914 tổ chức đảng và 3.402 đảng viên so với 10 năm trước); giám sát 9.481 đảng viên, 9.742 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 3.717 đảng viên, 859 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 569 đảng viên, 236 tổ chức đảng so với 10 năm trước); kiểm tra 8.189 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tăng 4.987 tổ chức), 6.661 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật (tăng 2.467 tổ chức); kiểm tra 86 tổ chức đảng về thu chi ngân sách (tăng 37), 8.063 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 2.356 tổ chức đảng so với 10 năm trước), 143.641 đảng viên về nộp đảng phí. Cấp ủy đã giám sát chuyên đề 7.034 đảng viên và 4.980 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 789 đảng viên (tăng 245 đảng viên), 59 tổ chức (tăng 12 tổ chức so với 10 năm trước); giải quyết 13 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 166 đảng viên và 360 tổ chức đảng; giám sát 288 tổ chức đảng và 157 đảng viên theo chuyên đề, lĩnh vực được phân công phụ trách. Các chi bộ và đảng bộ bộ phận đã kiểm tra 3.014 đảng viên, giám sát 1.118 đảng viên.

Nhìn chung, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, công tác kiểm tra giám sát của Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, đạt hiệu quả rõ nét. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát vừa đảm bảo tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng; chú trọng hơn việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Kết luận số 28-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế của từng địa phương đơn vị để xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ kiểm tra các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, theo dõi giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; xem xét xử lý nghiêm minh đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, giữ nguyên kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Kiện toàn, sắp xếp ủy ban kiểm tra các cấp bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Lựu - Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc