TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
788-MH/TU Mời họp số 788-MH/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 8/2019
787-MH/TU Mời họp số 787-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thống nhất về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, quy trình sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
786-MH/TU Mời họp số 786-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và giao ban tuần
785-MH/TU Mời họp số 785-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp thảo luận về Phương án tổng thể, quy trình rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện sắp xếp xã.
931-TB/TU Thông báo số 931-TB/TU: Về tình hình, kết quả thực hiện Văn phòng phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
784-MH/TU Mời họp số 784-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.
191-KH/TU Kế hoạch Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng
783-MH/TU Mời họp số 783-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe một số nội dung liên quan đến những kiến nghị, đề xuất về chính sách cho Dự án Formosa; chính sách đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và bàn nội dung công tác cán bộ.
782-MH/TU Mời họp số 782-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe một số nội dung liên quan đến những kiến nghị, đề xuất về chính sách cho Dự án Formosa, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và bàn nội dung công tác cán bộ.
781-MH/TU Mời họp số 781-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Luật gia tỉnh, lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và giao ban tuần
780-MH/TU Mời họp số 780-MH/TU: Thường trực tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp triển khai nhiệm vụ thời gian tới
CTr Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
777-GM/TU Giấy mời số 777-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân chuyên đề tháng 7/2019
926-TB/TU Thông báo số 926-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 7
774-MH/TU Mời họp số 774-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng; sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
34-CT/TU Chỉ thị số 34-CT/TU: Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
771-MH/TU Mời họp số 771-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cho ý kiến về công tác cán bộ và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
11-NQ/TU Nghị quyết số 11-NQ/TU: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới
1030-QĐ/TU Quyết định số 1030-QĐ/TU: Ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
913-TB/TU Thông báo số 913-TB/TU: Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
768-MH/TU Mời họp số 768-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
767-MH/TU Mời họp số 767-MH/TU: Các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp triển khai nhiệm vụ
912-TB/TU Thông báo số 912-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của Tỉnh ủy
759-MH/TU Mời họp số 759-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ
757-MH/TU Mời họp số 757-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số chính sách trình Hội đồng nhân dân tỉnh.