TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
985-TB/TU Thông báo số 985-TB/TU: Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
827-MH/TU Mời họp số 827-MH/TU: Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.
344/TB-UBND Thông báo số 344/TB-UBND: Về thời gian làm việc mùa đông
826-MH/TU Mời họp số 826-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và giao ban tuần.
976-TB/TU Thông báo số 976-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
823-MH/TU Mời họp số 823-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số dự án đầu tư tại thành phố Hà Tĩnh, về Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bàn công tác cán bộ.
822-MH/TU Mời họp số 822-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 05 xã thuộc huyện Thạch Hà thuộc diện sắp xếp (chọn làm điểm) và làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
CTrCT Chương trình công tác tháng 10 năm 2019
1572-CV/BTGTU Công văn số 1572-CV/BTGTU: Đôn đốc tuyên truyền, gửi các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2019
821-MH/TU Mời họp 821-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản - Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về tình hình hoạt động thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và giao ban tuần.
820-MH/TU Mời họp số 820-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
968-TB/TU Thông báo số 968-TB/TU: về điều chỉnh thời gian gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 3 năm 2019.
818-MH/TU Mời họp số 818-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm tỉnh đi kiểm tra, làm việc với huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
816-GM/TU Giấy mời số 816-GM/TU: Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu đợt 3 năm 2019
817-MH/TU Mời họp số 817-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh báo cáo công tác thi đua khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giao ban tuần. (Thay thế Giấy mời họp số 815-MH/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy)
964-TB/TU Thông báo số 964-TB/TU: Về hoãn làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị
815-MH/TU Mời họp số 815-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và giao ban tuần
963-TB/TU Thông báo số 963-TB/TU: Về điều chỉnh thời gian họp
814-MH/TU Mời họp số 814-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã của huyện Cẩm Xuyên thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
959-TB/TU Thông báo số 959-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 9/2019 của Tỉnh ủy
813-MH/TU Mời họp số 813-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã của huyện Hương Sơn thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới (chọn làm điểm) và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.
958-TB/TU Thông báo số 958-TB/TU: Việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9/2019
811-MH/TU Mời họp số 811-MH/TU: Tổ Biên tập chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp thảo luận Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
810-GM/TU Giấy mời số 810-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 9/2019.
807-MH/TU Mời họp số 807-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp nghe, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.