TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
2163-CV/TU Công văn số 2163-CV/TU: Tham mưu chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX
1129-TB/TU Thông báo số 1129-TB/TU: Về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2145-CV/TU Công văn số 2145-CV/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản trái quy định
964-MH/TU Mời họp số 964-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe Tổ khảo sát nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo về phân công nhiệm vụ của Tổ khảo sát, đề cương nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành khảo sát nhân sự.
965-MH/TU Mời họp số 965-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung liên quan đến nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
963-MH/TU Mời họp số 963-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nghe và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
CTrCT Chương trình công tác tháng 4 năm 2020
1119-TB/TU Thông báo số 1119-TB/TU: Thay đổi thành phần họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh
01-TB/HĐXT Thông báo số 01-TB/HĐXT: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
2140-CĐ/TU Công điện số 2140-CĐ/TU: Về tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
03-HD/TW Hướng dẫn số 03-HD/TW: Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
05-CV/BCĐ Công văn số 05-CV/BCĐ: Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách công tác phòng chống dịch COVID-19
957-MH/TU Mời họp số 957-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh nghe và cho ý kiến về Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Đề án đổi mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
955-MH/TU Mời họp số 955-MH/TU: Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương, cấp bách thời gian tới.
02-CV/BCĐ Công văn số 02-CV/BCĐ: Chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19
956-MH/TU Mời họp số 956-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và bàn một số nội dung về công tác cán bộ.
954-MH/TU Mời họp số 954-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự thảo Kết luận thanh tra Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa.
953-MH/TU Mời họp số 953-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả bước đầu việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn Công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và giao ban các cơ quan Khối nội chính.
952-MH/TU Mời họp số 952-MH/TU: Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương pháp hướng dẫn đánh giá của Tổ Khảo sát, lấy phiếu tín nhiệm, rà soát dự thảo Đề án nhân sự và kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần.
1108-TB/TU Thông báo số 1108-TB/TU: Về điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của Tỉnh ủy
1103-TB/TU Thông báo số 1103-TB/TU: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
2103-CV/TU Công văn số 2103-CV/TU: Về chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở
951-MH/TU Mời họp số 951-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc thực hiện các đề án sắp xếp hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh.
950-MH/TU Mời họp số 950-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.
949-MH/TU Mời họp số 949-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe tiến độ triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND, ngày 13/12/2017 và Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các dự án còn vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai tồn đọng trên địa bàn tỉnh.