TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
552-MH/TU Mời họp số 552-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
686-TB/TU Thông báo số 686-TB/TU: Về việc điều chỉnh thời gian và nội dung Hội nghị
685-TB/TU Thông báo số 685-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị
551-MH/TU Mời họp số 551-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018
550-MH/TU Mời họp số 550-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh, làm việc với Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân và giao ban tuần
549-MH/TU Mời họp số 549-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
540-GM/TU Giấy mời số 540-GM/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nghỉ dưỡng Hè năm 2018 và gặp mặt cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố, thị xã đã nghỉ hưu
CTCT Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
680-TB/TU Thông báo số 680-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị.
678-TB/TU Thông báo số 678-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác của cấp ủy
535-MH/TU Mời họp số 535-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018; quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.
536-MH/TU Mời họp số 536-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; gặp mặt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hưu và giao ban tuần.
537-MH/TU Mời họp số 537-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.
538-MH/TU Mời họp số 538-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
532-MH/TU Mời họp số 532-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp để rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm
531-MH/TU Mời họp số 531-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp nghe đánh giá thực trạng thu, chi trong các trường học và cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và giao ban nội bộ.
1105-CĐ/TU Công điện số 1105-CĐ/TU: Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
527-MH/TU Mời họp số 527-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
528-MH/TU Mời họp số 528-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cốt cán toàn tỉnh thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
529-MH/TU Mời họp số 529-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
530-MH/TU Mời họp số 530-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về một số nội dng công tác cán bộ
526-MH/TU Mời họp số 526-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
525-MH/TU Mời họp số 525-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ.
524-MH/TU Mời họp số 524-MH/TU: Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) tổ chức họp để soát xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
671-TB/TU Thông báo số 671-TB/TU: Về việc điều chỉnh lịch công tác