TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
CTrCT Chương trình công tác tháng 7 năm 2019
755-MH/TU Mời họp số 755-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về một số cơ chế, chính sách trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
1600-CĐ/TU Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
754-MH/TU Mời họp 754-MH/TU: Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Phương án tổng thể sáp nhập xã và Phương án sắp xếp, bố trí cơ cấu, số lượng cán bộ các xã sau sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ.
752-MH/TU Mời họp số 752-MH/TU: Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị năm 2011; tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2016 đến nay của tỉnh.
750-MH/TU Mời họp số 750-MH/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 6/2019
751-MH/TU Mời họp số 751-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình hoạt động của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã triển khai và đã có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giải pháp phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
750-MH/TU Mời họp số 750-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
177-KH/TU Kế hoạch số 177-KH/TU: Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI
749-MH/TU Mời họp số 749-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; nghe và cho ý kiến về nội dung Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
898-TB/TU Thông báo số 898-TB/TU: Về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác Tỉnh ủy
741-MH/TU Mời họp số 741-MH/TU: Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với đại diện Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; phân công, giới thiệu chuyên viên theo dõi địa bàn.
740-GM/TU Giấy mời số 740-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019
33-CT/TU Chỉ thị số 33-CT/TU: Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
738-MH/TU Mời họp số 738-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy giao ban nội bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
736-MH/TU Mời họp số 736-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Mời họp số 735-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần Nafoods Group.
734-MH/TU Mời họp số 734-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cải tạo, xây dựng Nhà làm việc Cơ quan Tỉnh ủy.
733-MH/TU Mời họp số 733-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
731-MH/TU Mời họp số 731-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
730-MH/TU Mời họp số 730-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
729-MH/TU Mời họp số 729-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án tổng thể sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ.
727-GM/TU Giấy mời số 727-GM/TU: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận tại các phiên tiếp dân tháng 3, tháng 4 năm 2019 theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
CTCT Chương trình công tác tháng 6 năm 2019
Mời họp số 728-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 5 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.