TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
707-MH/TU Mời họp số 707-MH: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019
706-MH/TU Mời họp số 706-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 33 bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020.
857-TB/TU Thông báo số 857-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
704-MH/TU Mời họp số 704-MH/TU: Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 – 2020 họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
703-MH/TU Mời họp số 703-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến Phương án tổng thể sáp nhập xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
702-MH/TU Mời họp số 702-MH/TU: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để nghe tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
165-KH/TU Kế hoạch số 165-KH/TU: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai một số nhiệm vụ năm 2019
699-MH/TU Mời họp số 699-MH/TU: Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
850 - TB/TU Thông báo số 850-TB/TU: Về việc điều chỉnh lịch công tác
96/TB-UBND Thông báo số 96/TB-UBND: Về thời gian làm việc mua hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5
698-MH/TU Mời họp số 698-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến nội dung Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới”.
697-MH/TU Mời họp số 697-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giao ban tuần.
946-QĐ/TU Quyết định số 946-QĐ/TU: Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên chuyên viên, ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2018
696-GM/TU Giấy mời số 696-GM/TU: Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn, Huyện ủy Cẩm Xuyên về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sáp nhập xã; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
839-TB/TU Thông báo số 839-TB/TU: Về việc điều chỉnh Chương trình công tác tháng 4 năm 2019
210-QĐ/VPTU Quyết định số 210/QĐ/VPTU: về việc sắp xếp lại các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
83-TB/VPTU Thông báo số 83-TB/VPTU: về việc Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
115-TB/HĐ Thông báo số 115-TB/HĐ: Về kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi môn kiến thức chung (từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính) năm 2018
694-MH/TU Mời họp số 694-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ.
693-MH/TU Mời họp số 693-MH/TU: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Văn phòng và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thống nhất ban hành các quy định về Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
CTr Chương trình công tác tháng 4 năm 2019
835-TB/TU Thông báo số 835-TB/TU: Về việc thay đổi thời gian họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
691-MH/TU Mời họp số 691-MH/TU: Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019; nghe báo cáo tiến độ thực hiện rà soát Quy hoạch KT-XH tỉnh
690-MH/TU Mời họp số 690-MH/TU: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I/2019 triển khai nhiệm vụ quý II/2019
834-TB/TU Thông báo số 834-TB/TU: Về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy