TÌM KIẾM VĂN BẢN

Quyết định
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
478-QĐ/TU Quyết định: Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
464 - QĐ/TU Quyết định: Thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016
465 - QĐ/TU Quyết định: Thành lập Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra, rà soát
422-QĐ/TU Quyết định: Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
420 -QĐ/TU Quyết định: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
412 - QĐ/TU Quyết định: Về việc công nhận điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017
400- QĐ/TU Quyết định: Về việc ủy quyền Người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh
385-QĐ/TU Quyết định: Về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
382-QĐ/TU Quyết định: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 06/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
372 - QĐ/TU Quyết định: Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
371-QĐ/TU Quyết định: Phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
370 - QĐ/TU Quyết định: kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang
338-QĐ/TU Quyết định: Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
331-QĐ/TU Quyết định: Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2017) và 10 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2017)
314-QĐ/TU Quyết định: Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế,nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị"
DS Danh sách khen thưởng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016
305-QĐ/TU Quyết định: Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tỉnh ủy
273-QĐ/TU Quyết định: Về việc mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2016
270-QĐ/TU Quyết định: Về việc mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2016
269 - QĐ/TU Quyết định: thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020
246-QĐ/TU Quyết định: Về việc mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2016
244 - QĐ/TU Quyết định: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước
48 - QĐ/VPTU Quyết định: Về việc đổi tên tổ chức bộ máy
49 - QĐ/VPTU Quyết định: Về việc thành lập Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ
0224 -QĐ/TU Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015