TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 40 - HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 40 - HD/BTGTU
Trích yếu Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 10/9/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) và Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Ngày ban hành 10/09/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đính kèm