TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
32 - HD/BTGTU Hướng dẫn số 32 - HD/BTGTU, ngày 27/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
31 - HD/BTGTU Hướng dẫn số 31 - HD/BTGTU, ngày 26/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
30 HD/BTGTU Hướng dẫn số 30 HD/BTGTU, ngày 13/03/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
29 - HD/BTGTU Hướng dẫn số 29 - HD/BTGTU, ngày 24/02/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI) về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xoá mù chữ cho người lớn”, Nghị quyết số 05 -NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về “phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo”
03 - HD/BTCTU Hướng dẫn số 03 - HD/BTCTU, ngày 03/10/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ
-HD/BTGTW Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
30 -HD/BTCTW Hướng dẫn số 30 -HD/BTCTW, ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần.