TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 13-HD/VPTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 13-HD/VPTW
Trích yếu Hướng dẫn số 13-HD/VPTW, ngày 25/4/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện một số nội dung trong Quy định số 317-QĐ/TW, ngày 23-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng
Ngày ban hành 25/04/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Đính kèm