TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 33 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 33 -HD/BTGTU
Trích yếu Hướng dẫn số 33 -HD/BTGTU, ngày 11/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”
Ngày ban hành 11/04/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đính kèm