TÌM KIẾM VĂN BẢN

Hướng dẫn : 35 -HD/BTGTU
Loại văn bản Hướng dẫn
Số/ Ký hiệu 35 -HD/BTGTU
Trích yếu Hướng dẫn số 35 -HD/BTGTU, ngày 26/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ học tập, quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
Ngày ban hành 26/04/2012 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đính kèm