Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh
EmailPrintAa
11:13 29/06/2016

Thực hiện Luật Công nghệ thông tin (được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006), trong 10 năm qua, hệ thống mạng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng và phát triển thông qua Đề án Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006 - 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Đề án 06) và Đề án phát triển công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Đề án 682).
Đào tạo kiến thức an ninh mạng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách
công nghệ thông tin các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc

Mạng thông tin diện rộng của các cơ quan Đảng được điều chỉnh triển khai kết nối theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng Trung ương, bao gồm hai phần tách biệt là “mạng trong” và “mạng ngoài”. “Mạng trong” để trao đổi thông tin nội bộ không được kết nối với Internet; “mạng ngoài” để trao đổi thông tin không “mật”, được phép kết nối với Internet có quản lý. Hệ thống “mạng trong” của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh được kết nối từ Trung tâm dữ liệu của Tỉnh ủy đến các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc (gồm: 26 đơn vị trong tỉnh) đồng thời kết nối với các ban, Văn phòng Trung ương Đảng và các tỉnh, thành ủy trong cả nước; “mạng ngoài” được kết nối với mạng Internet có quản lý để trao đổi thông tin giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong và ngoài tỉnh.

Hạ tầng công nghệ thông tin trong toàn Đảng bộ tỉnh được đầu tư, xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển của các Đề án công nghệ thông tin, bao gồm hệ thống mạng nội bộ (LAN) và mạng Internet và nhiều thiết bị chuyên dùng. Mạng LAN được kết nối với nhau bằng hệ thống cáp quang qua đường truyền số liệu chuyên dùng của Đảng; các thiết bị tin học được trang cấp, cài đặt, bố trí sử dụng đảm bảo hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hàng năm đều được trang bị bổ sung, thay thế các máy tính xách tay, máy vi tính để bàn và các thiết bị công nghệ thông tin. Các huyện, thành, thị ủy được đầu tư máy chủ, máy tính xách tay, máy vi tính để bàn và các thiết bị khác đi kèm. Các đảng ủy trực thuộc được trang cấp máy vi tính để bàn, máy in và các thiết bị đi kèm để lắp đặt, cài đặt các phần mềm dùng chung của các cơ quan Đảng tại Văn phòng Đảng ủy, kết nối trực tiếp với Tỉnh ủy. Tất cả các đảng ủy xã, phường, thị trấn đều được trang cấp máy vi tính để bàn, máy in và các thiết bị đi kèm kết nối trực tiếp với các huyện, thành, thị ủy để trao đổi, khai thác thông tin và gửi nhận văn bản của Đảng.

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban; thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy (gồm 04 cán bộ chuyên trách). Hiện 8/13 huyện, thành, thị ủy có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, 05 đơn vị còn lại có cán bộ kiêm nhiệm.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ, kỹ năng chuyên ngành công nghệ thông tin. Số cán bộ kiêm nhiệm hầu hết có trình độ tin học A, B hoặc đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin qua các chương trình đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin. Hàng năm, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan Đảng. 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 80% cán bộ cấp huyện, 60% cán bộ văn phòng các đảng ủy xã, phường, thị trấn được đào tạo tập huấn tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm chuyên dùng của Đảng, tập huấn nâng cao các ứng dụng công nghệ thông tin.

Trước nguy cơ tấn công, lấy cắp thông tin thông qua việc phát tán, lây nhiễm có chủ đích từ các thư điện tử, kết nối máy tính, kết nối mạng Internet không có quản lý, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, kiến trúc và kết nối mạng của các cơ quan Đảng đúng theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng Trung ương. Hệ thống máy chủ nội bộ và các máy tính quan trọng được cài đặt phần mềm diệt vi rút có bản quyền và không kết nối trực tiếp với mạng Internet.

Tuy vậy, việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hệ thống mạng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa ban hành quy định về tổ chức bộ máy chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nên khó khăn trong công tác chỉ đạo điều hành ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ giữa các cấp. Một số đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; chưa ban hành quy định về việc quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống mạng, quy định về việc gửi, nhận văn bản của cơ quan, đơn vị mình. Một bộ phận cán bộ còn thiếu kiến thức thực tiễn, ít được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công nghệ thông tin. Công tác bảo mật chưa được chú trọng, nhất là việc sử dụng USB, Internet tùy tiện chưa đúng với quy định gây mất an toàn thông tin. Nhiều đơn vị chưa được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền. Kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên của công nghệ thông tin hàng năm còn hạn chế, nhất là ở cấp huyện và cấp xã chủ yếu trông chờ vào các đề án, dự án. Kinh phí thường xuyên chi cho việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng chưa có.

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan Đảng

Để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và khai thác hiệu quả hơn hệ thống mạng công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới, thiết nghĩ, các cấp ủy đảng cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng của tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các huyện, thành, thị ủy. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị. Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để phối hợp thực hiện các nội dung đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Ban hành Quy định về tổ chức bộ máy chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hai là, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin các cấp, đặc biệt nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tiếp cận ứng dụng công nghệ mới.

Ba là, triển khai xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống máy chủ tập trung và các cơ sở dữ liệu dùng chung của Đảng bộ tỉnh, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Đặng Quốc Việt

(Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc