Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh
EmailPrintAa
14:34 30/06/2016

Sau 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin của Trung ương và của Tỉnh, đến nay, ứng dụng công nghệ thông tin đã phổ biến và trở thành yếu tố quan trọng trong công tác tham mưu, phục vụ, quản lý, điều hành của các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh, góp phần đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

    

 

    Sử dụng hiệu quả thiết bị công nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm kiểm phiếu

góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnhlần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng đã chỉ đạo Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (Văn phòng Tỉnh ủy) ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan Đảng triển khai ứng dụng hiệu quả hệ thống mạng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, bí mật thông tin của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đặt ra và chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Đảng bộ.

Ứng dụng các phần mềm dùng chung trong mạng nội bộ của các cơ quan Đảng (mạng trong) được các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả.Các phần mềm điều hành tác nghiệp Lotus Notes, phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên, phần mềm tài chính kế toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm chuyên ngành Ủy ban kiểm tra Đảng và một số phần mềm khác đã được xây dựng, triển khai đồng bộ và tích hợp trên hệ thống mạng nội bộ của các cơ quan Đảng, phục vụ kịp thời việc khai thác, theo dõi, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp ủy Đảng. Đặc biệt, năm 2015, Trung tâm Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng và chuyển giao đưa vào sử dụng phần mềm kiểm phiếu, góp phần tổ chức thành công 262/262 đại hội đảng cấp cơ sở, 20/20 đại hội đảng bộ cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hiện nay, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan Đảng thường xuyên sử dụng hệ thống mạng nội bộ để truy cập khai thác, gửi nhận văn bản đạt tỷ lệ: 98% (cấp tỉnh), 50% (cấp huyện); 100% cán bộ văn thư, lưu trữ sử dụng hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes, các cơ sở dữ liệu dùng chung để cập nhật, quản lý văn bản trong mạng nội bộ của Đảng; 100% các cơ quan Đảng sử dụng phần mềm kế toán, quản lý tài sản dùng chung của Đảng; 100% hồ sơ cơ sở dữ liệu Đảng viên được cập nhật, quản lý đồng bộ trên hệ thống mạng từ huyện đến tỉnh, Trung ương; 90% các đảng ủy xã, phường, thị trấn chuyển từ kết nối hệ thống mạng nội bộ sang kết nối mạng Internet, sử dụng hộp thư điện tử của Đảng bộ tỉnh hoạt động trên Internet có máy chủ đặt trong nước.

Cùng với các hoạt động dùng chung trong mạng nội bộ, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng phần mềm, triển khai các ứng dụng trên mạng Internet (mạng ngoài) góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, nhất là việc gửi nhận, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị trên mạng Internet; trong đó, Trang Thông tin điện tử và Hệ thống thư điện tử của Đảng bộ tỉnh hoạt động trên Internet có máy chủ đặt trong nước là hai hệ thống hoạt động hiệu quả nhất.

Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh chính thức hoạt động trên hệ thống mạng diện rộng của các cơ quan Đảng từ năm 2012, đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đổi mới phương thức truyền tải nội dung, quảng bá hình ảnh và các thông tin hoạt động của các cấp uỷ Đảng nhanh hơn, đầy đủ, kịp thời và đa dạng hơn. Năm 2015, Trang Thông tin điện tử chính thức hoạt động trên mạng Internet, ngày càng phát triển sâu rộng, được cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp nhận, thường xuyên truy cập khai thác thông tin và phản hồi ý kiến, bình quân mỗi tháng có hơn 100.000 lượt truy cập. Ban Điều hành, các tổ giúp việc của Trang Thông tin điện tử được quan tâm kiện toàn, bổ sung; các tin bài gửi về Ban Biên tập ngày càng nhiều, chất lượng, nội dung và lĩnh vực bài viết ngày càng phong phú. Hiện nay, có khoảng 90% cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan Đảng thường xuyên truy cập khai thác thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh.

 

 

Ban Điều hành Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh họp giao ban Quý I/2016

 

Tháng 01/2014, hoàn chỉnh việc xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống thư điện tử của Đảng bộ tỉnh hoạt động trên Internet có máy chủ đặt trong nước (mail.hatinh.dcs.vn), phục vụ gửi, nhận văn bản đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Các cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan Đảng ứng dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử của tập thể và cá nhân để gửi nhận văn bản của Đảng (thay vì sử dụng gmail, yahoo…), đảm bảo an toàn, bí mật thông tin đúng theo các quy định của Trung ương. Đến nay, có hơn 1.500 hộp thư điện tử được tạo lập và khai báo trên hệ thống, trong đó có hơn 1.300 hộp thư hoạt động thường xuyên, liên tục. Cụ thể: 85% hộp thư cấp tỉnh, 90% hộp thư cấp huyện, 98% hộp thư cấp xã sử dụng thường xuyên và có hiệu quả cao. Hiện nay, có khoảng 80% cán bộ, đảng viên các cấp đã cài đặt hộp thư điện tử và Trang Thông tin điện tử trên máy điện thoại di động và Ipad để sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định:

- Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị mình, còn xem việc triển khai đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế cũng như công tác chỉ đạo, quản lý, vận hành, ứng dụng hệ thống mạng công nghệ thông tin của Đảng có nơi, có lúc thực hiện chưa nghiêm túc, thường xuyên; chưa quan tâm công tác thi đua, khen thưởng trong ứng dụng công nghệ thông tin.

- Việc khai thác hệ thống mạng diện rộng của Đảng (mạng trong) của các cấp ủy còn hạn chế, do số lượng máy tính kết nối ít (ở các huyện, thành, thị ủy máy tính chủ yếu kết nối mạng Internet); lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đi công tác không có mặt tại cơ quan để thực hiện việc tiếp nhận văn bản, trao đổi thông tin và quản lý, giao việc trên hệ thống mạng nội bộ nên chưa phát huy tối đa các cơ sở dữ liệu và phần mềm điều hành tác nghiệp trong mạng nội bộ.

- Nhiều cán bộ, công chức còn làm việc với phong cách và thói quen truyền thống trên giấy, ngại nghiên cứu và đổi mới phương thức trong ứng dụng công nghệ thông tin nên tính đồng bộ chưa cao, chưa khai thác triệt để cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

- Một số cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị thực hiện việc quản lý, ứng dụng mạng công nghệ thông tin của Đảng chưa nghiêm, đang còn chủ quan trong việc bảo vệ an toàn thông tin; không sử dụng hộp thư điện tử mail.hatinh.dcs.vn của Đảng bộ tỉnh để gửi nhận văn bản của Đảng.

Để phát huy tốt kết quả đã đạt được, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, một số nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đối với các cấp ủy Đảng tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng.

Hai là, phát triển các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung để quản lý, khai thác tập trung trong toàn Đảng bộ tỉnh trên mạng Internet nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên hệ thống mạng.

Ba là, tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế; nâng cao nhận thức về các lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan; tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của Trung ương, của tỉnh về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng cho toàn thể cán bộ, công chức.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng; triển khai thí điểm mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cho từng cấp, trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời phát hiện những vi phạm để chấn chỉnh, uốn nắn.

Năm là, đồng chí bí thư và phó bí thư thường trực cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Đảng cần quan tâm chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tổ chức, cơ quan phụ trách. Thủ trưởng các ban đảng của Tỉnh ủy, bí thư các đảng bộ trực thuộc chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Sáu là, hàng năm tổ chức đánh giá, xếp loại chỉ số về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (ICT Index) trong các cơ quan Đảng.

  Đặng Quốc Việt

(Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc