Xây dựng chương trình hành động phát triển CNTT cụ thể, thiết thực
EmailPrintAa
08:39 10/10/2014

Sáng 9/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son chủ trì hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son: CNTT đang trở thành ngành kinh tế kỹ thuật đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 36 – NQ/TW là văn bản mang tầm chiến lược đề ra định hướng dài lâu cho phát triển CNTT

 

Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định 4 quan điểm chính: CNTT là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; ứng dụng, phát triển CNTT là một yếu tố quan trọng bảo đảm thực hiện thành công ba đột phá chiến lược, cần được chú trọng, ưu tiên trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng, phát triển CNTT trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm; đầu tư cho CNTT là đầu tư cho phát triển và bảo vệ đất nước, cần được đi trước một bước trên cơ sở quản lý tốt, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Với quan điểm đó, Nghị quyết 36-NQ/TW cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng và phát triển CNTT. Tính đến ngày 08/10/2014, Bộ Chính trị đã nhận được ý kiến của 16 ban, bộ, ngành trung ương và 32 địa phương góp ý về Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết.

 

Giám đốc Sở TT&TT Phan Tấn Linh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

 

Tại hội nghị trực tuyến lần này, ngành chức năng tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu về giải pháp, nhiệm vụ hành động; phương thức phối hợp, phương án huy động nguồn lực; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, CNTT đang trở thành ngành kinh tế kỹ thuật đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 36 – NQ/TW là văn bản mang tầm chiến lược đề ra định hướng dài lâu cho phát triển CNTT. Vì vậy, yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, đơn vị học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết, qua đó đưa nội dung Nghị quyết vào các chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt là lựa chọn nội dung phù hợp về ứng dụng, phát triển CNTT đưa vào dự thảo văn kiện Đại hội các cấp. Các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ, tránh chồng chéo.

CNTT Việt Nam đang có cơ hội vàng để phát triển, do đó các cấp, các ngành cần đồng tâm hợp lực xây dựng CNTT phát triển bền vững.

TT CNTT (Nguồn: Baohatinh.vn)


    Ý kiến bạn đọc