Trương Thanh Huyền

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Email:

Điện thoại:

Di động:

Ngô Văn Huỳnh

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Email: ngovanhuynh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.626.778

Dương Xuân Hòa

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Email: duongxuanhoa@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0913.294.547

Nguyễn Đình Dũng

Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp

Email: nguyendinhdung@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0918.899.798

Nguyễn Đăng Lộc

Trưởng Phòng Dân tộc Tôn giáo

Email: nguyendangloc@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0916.758.338

Đặng Thị Tuyết Trinh

Trưởng phòng Đoàn thể và các hội

Email: dangthituyettrinh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0977.298.998

Hồ Đức Tiến

Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp

Email: hoductien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.965.677; 0988.171.829

Hồ Thị Kim Oanh

Phó Trưởng phòng Đoàn thể và các hội

Email: hothikimoanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0912.387.130

Lê Thị Tuyết Hạnh

Phó Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo

Email: lethituyethanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0932.216.687

Đinh Hồng Sơn

Phó Trưởng phòng Đoàn thể và các hội

Email: dinhhongson@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0915.207.889

Nguyễn Song Đông

Phó Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo

Email: nguyensongdong@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0989.390.987

Phan Thị Nguyệt Minh

Chuyên viên Phòng Đoàn thể và các hội

Email: phanthinguyetminh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0986.506.729

Phạm Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp

Email: phamthiquynhtrang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0943.769.889

Lê Anh Hào

Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp

Email: leanhhao@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0962.633.786; 0941.055.656

Trần Văn Mạnh

Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp

Email: tranvanmanh@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0917.308.588

Trần Thị Thu Hằng

Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp

Email: tranthithuhang@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0977.191293

Chu Thanh Hoài

Chuyên viên Phòng Dân tộc - Tôn giáo

Email: chuthanhhoai@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0942.462426

Bùi Thị Liên

Chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp

Email: buithilien@hatinh.dcs.vn

Điện thoại:

Di động: 0918.487968