Cán bộ Dân vận học tập và làm theo lời dạy của Bác
EmailPrintAa
10:59 15/10/2019

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ làm công tác Dân vận và chính người là tấm gương sáng để mỗi cán bộ Dân vận học tập, noi theo.

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài báo “Dân vận” do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết đăng trên Báo Sự Thật ngày 15/10/1949 đã thể hiện rõ quan điểm của Người về công tác Dân vận. Đây được coi là “cương lĩnh” về công tác dân vận của Đảng, là “cẩm nang” của những người trực tiếp làm công tác quan trọng này. Tác phẩm “Dân vận” đã nói lên mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và công tác vận động quần chúng của Đảng. Không chỉ lý luận, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện những quan điểm, tư tưởng về dân vận, hình thành nên phong cách dân vận đặc sắc rất riêng của Người. 70 năm trôi qua, bài viết của Bác về Dân vận vẫn còn nguyên giá trị đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên chúng ta.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Dân vận và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, thời gian qua, đội ngũ cán bộ Dân vận các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy: Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Quy định số 625-QĐ/TU, ngày 02/3/2018 về “Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ban Dân vận Tỉnh ủy… Ban dân vận các cấp đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo chính quyền ban hành các văn bản thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan, cán bộ, công chức về trách nhiệm phục vụ Nhân dân; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục hướng về cơ sở; chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức và hành động. Đội ngũ làm công tác Dân vận đã tăng cường công tác dự báo, nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc nổi cộm, bức xúc phát sinh ở cơ sở, không để xẩy ra điểm nóng; xây dựng chương trình công tác sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể, như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động Nhân dân khắc phục sự cố môi trường biển, tham mưu ban thường vụ cấp ủy các cấp ban hành quy chế đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy; tập huấn, triển khai đến tận cơ sở các quy định về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, các khoản thu trong trường học đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Bên cạnh đó, cán bộ Dân vận các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ làm công tác Dân vận được củng cố, kiện toàn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, sẵn sàng đáp ứng với nhiệm vụ, yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Chất lượng hiệu quả hoạt động của khối dân vận, ban công tác mặt trận, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ an ninh được nâng lên; xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong khối dân vận trong công tác tham mưu, trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, vận động quần chúng. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 12.220 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 1.904 mô hình có sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị chuyển biến tích cực.

Đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy (đứng thứ 2, bên phải) cùng lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách (nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Với kết quả đạt được, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được Chính phủ tặng Huân Chương lao động Hạng 2 (năm 2016); Cờ thi đua xuất sắc (năm 2018; 5 năm liền được Ban Dân vận Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc (2009 - 2014); tập thể cán bộ Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước - Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy vinh dự là một trong 50 tập thể tiểu biểu trong toàn tỉnh được nhận Bằng khen của Tỉnh trong học tập và làm theo lời Bác.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Hà Tĩnh vẫn còn nhiều thách thức, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, các thế thù địch đang tìm mọi cách chống phá với những âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, kích động nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong khi đó, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí… Đó là những thách thức không nhỏ đang đặt ra cho cả hệ thống chính trị và công tác Dân vận, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Nguyễn Sông Đông (Phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc